Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 marca 2012 r. – ZZ przeciwko FRA

(Sprawa F-38/12)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej o niezawarciu ze skarżącą kolejnej umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego oraz decyzji o jej przeniesieniu do innego departamentu agencji, jak również żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za jakoby poniesioną szkodę i jakoby doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji o niezawarciu ze skarżącą kolejnej umowy o pracę;

stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu skarżącej do innego departamentu agencji;

zasądzenie na rzecz skarżącej odszkodowania, oszacowanego na 1 320 EUR miesięcznie począwszy od września 2012 r., wraz z odsetkami za zwłokę w stopie ustalonej przez Europejski Bank Centralny powiększonej o dwa punkty procentowe;

zasądzenie na rzecz skarżącej zadośćuczynienia, oszacowanego na 50 000 EUR;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.