Language of document : ECLI:EU:F:2012:85

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

14. juuni 2012

Kohtuasi F‑38/12 R

BP

versus

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Avalik teenistus – Lepinguline töötaja – Lepingu pikendamata jätmine – Teisele ametikohale määramine – Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus – Kohaldamise peatamise taotlus – Kiireloomulisus – Puudumine

Ese:      ELTL artikli 278, EA artikli 157 ja ELTL artikli 279 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud taotlus, millega BP palub põhiliselt peatada selliste 27. veebruari 2012. aasta otsuste kohaldamine, millega Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) direktor otsustas esiteks jätta tema lepingu pikendamata ning teiseks määras ta osaliselt teisele ametikohale FRA‑s kuni lepingu lõppemiseni (edaspidi „vaidlustatud otsused”).

Otsus: Jätta BP esitatud ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata. Otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.

Kokkuvõte

1.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Taotlus üleviimise otsuse kohaldamise peatamiseks – Kohaldamise tingimused – Tõsine ja korvamatu kahju – Mõiste

(ELTL artikkel 278; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 102 lõige 2)

2.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Tõsine ja korvamatu kahju – Tõendamiskoormis – Puhtmajanduslik kahju

(ELTL artiklid 278 ja 279; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 102 lõige 2)

1.      Võttes arvesse institutsioonide ulatuslikku kaalutlusõigust oma teenistuste korraldamisel vastavalt nendele antud ülesannetele ning paralleelselt töötajate teenistusse määramisel, ei ole teisele ametikohale määramise otsus, isegi kui see toob asjaomasele ametnikule kaasa ebamugavusi, karjääri jooksul ebanormaalne ja ettenägematu sündmus. Neil tingimustel on sellise otsuse kohaldamise peatamine põhjendatud ainult ülekaalukatel ja erandlikel asjaoludel, mis võivad asjaomasele isikule tekitada tõsist ja korvamatut kahju.

(vt punkt 24)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 12. juuli 1996, kohtuasi T‑93/96 R: Presle vs. Cedefop (punkt 45).

2.      Rahalist kahju ei saa, välja arvatud erandjuhtudel, pidada korvamatuks ega ka raskesti korvatavaks, kuna üldjuhul saab seda hiljem rahaliselt hüvitada.

Isegi puhtmajandusliku kahju puhul on ajutine meede õigustatud, kui ilma selle meetmeta satuks selle kohaldamist taotlev pool olukorda, mis võib ohustada tema finantssuutlikkust, kuna tema kasutuses ei ole summat, mis peab tavaliselt võimaldama tasuda kõik hädavajalikud kulud tema elementaarsete vajaduste rahuldamiseks kuni põhimenetluses otsuse tegemiseni.

Selleks et saaks siiski hinnata, kas väidetav kahju on tõsine ja korvamatu ning seega erandkorras õigustab vaidlustatud otsuse kohaldamise peatamist, peab ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustaval kohtunikul igal juhul olema konkreetseid ja täpseid andmeid, mida toetavad üksikasjalikud dokumendid ning mis tõendavad ajutise meetme kohaldamist taotleva poole majanduslikku olukorda ja võimaldavad hinnata tagajärgi, mis taotletud meetmete kohaldamata jätmisest tõenäoliselt tulenevad.

(vt punktid 30–32)

Viide:

Euroopa Liidu Üldkohus: 27. aprill 2010, kohtuasi T‑103/10 P(R): U vs. parlament (punktid 35–37).