Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 30. septembri 2013. aasta otsus – BP versus FRA

(kohtuasi F-38/12)1

(Avalik teenistus – Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti töötajad – Lepinguline töötaja – Määratud tähtajaga lepingu pikendamata jätmine määratud tähtajaks – Kuni lepingu lõppemiseni teise talitusse üleviimine – Tühistamishagi – Kahju hüvitamise nõue)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: BP (Barcelona, Hispaania) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (esindajad: M. Kjærum, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti otsus jätta hageja lepingulise töötaja leping pikendamata ja otsus viia hageja üle ameti teise talitusse ning hüvitada hagejale väidetavalt tekitatud varaline ja mittevaraline kahju.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta BP kõik kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kõik Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 138 12.5.2012, lk 37.