Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 30. septembra spriedums – BP/FRA

(lieta F-38/12) 1

Civildienests – Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras personāls – Līgumdarbinieks – Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana uz nenoteiktu laiku – Iecelšana amatā citā dienestā līdz līguma termiņa beigām – Prasība atcelt tiesību aktu – Prasība par zaudējumu atlīdzību

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BP (Barselona, Spānija) (pārstāvji LLevi un MVandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (pārstāvji MMKjærum, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras lēmumu nepagarināt prasītāja – līgumdarbinieka – darba līgumu un lēmumu pārcelt prasītāju uz citu aģentūras departamentu, kā arī prasība atlīdzināt zaudējumus un procentus par eventuāli nodarīto materiālo un morālo kaitējumuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;BP sedz visus savus, kā arī atlīdzina visus Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras tiesāšanās izdevumus.