Language of document :

Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 27 ноември 2017 г. — M.A., S.A., A.Z./The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland

(Дело C-661/17)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court (Ирландия)

Страни в главното производство

Жалбоподатели: M.A., S.A., A.Z.

Ответници: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ирландия

Преюдициални въпроси

При прехвърляне на кандидат за закрила съгласно Регламент № 604/20131 в Обединеното кралство длъжен ли е националният решаващ орган, когато разглежда въпроси, възникващи във връзка с дискреционното правомощие по член 17 и/или въпроси, свързани със защитата на основните права в Обединеното кралство, да пренебрегне съществуващите към момента на това разглеждане обстоятелства във връзка с предложеното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз?

Включва ли понятието „определяща държава членка“ в Регламент № 6[0]4/2013 ролята на държавата членка при упражняване на признатото или предоставено в член 17 от същия регламент правомощие?

Включват ли функциите на държавата членка [съгласно] член 6 от Регламент № 604/2013 признатото или предоставено в член 17 от Регламента правомощие?

Прилага ли се понятието за ефективна правна защита по отношение на първоинстанционно решение по член 17 от Регламент № 604/2013, така че да се предвиди възможност за обжалване или аналогично правно средство за защита срещу такова решение и/или националното законодателство, което предвижда процедура на обжалване по отношение на първоинстанционно решение съгласно Регламента, да се тълкува в смисъл, че включва и обжалване на решенията по член 17?

Може ли да се приеме, че съгласно член 20, параграф 3 от Регламент № 604/2013 при липса на доказателства, които да оборват презумпцията, че е във висш интерес на детето положението му да е неразделна част от това на неговите родители, националният решаващ орган не е длъжен да разгледа посочения интерес отделно от този на родителите като самостоятелен въпрос или като отправна точка за преценката дали прехвърлянето следва да се осъществи?

____________

1 Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 2013 г., стр. 31 и поправка в ОВ L 49, 2017 г., стр. 50)