Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court (Irlanti) on esittänyt 27.11.2017 – M.A., S.A. ja A.Z. v. International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General ja Irlanti

(asia C-661/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court

Pääasian asianosaiset

Valittajat: M.A., S.A. ja A.Z.

Vastapuolet: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General ja Irlanti

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun käsitellään turvapaikanhakijan siirtoa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan asetuksen N:o 604/20131 nojalla, edellytetäänkö kansallisen päätöksentekijän, joka tarkastelee mitä tahansa kysymyksiä, joita tulee esiin 17 artiklan mukaisen harkintavallan osalta, ja/tai mitä tahansa kysymyksiä, jotka koskevat perusoikeuksien suojaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jättävän huomiotta Yhdistyneen kuningaskunnan ehdotettuun eroon Euroopan unionista liittyvät olosuhteet, sellaisina kuin ne ovat olemassa tällaista harkintaa suoritettaessa?

Sisältääkö asetuksen N:o 614/2013 käsite ”määrittämisestä vastaava jäsenvaltio” jäsenvaltion tehtävän käyttää asetuksen 17 artiklassa tunnustettua tai annettua toimivaltaa?

Sisältävätkö jäsenvaltion asetuksen N:o 604/2013 6 artiklan mukaiset tehtävät asetuksen 17 artiklan nojalla tunnustetun tai annetun toimivallan?

Sovelletaanko tehokkaan oikeussuojan käsitettä asetuksen N:o 604/2013 17 artiklan nojalla ensimmäisessä asteessa tehtyyn päätökseen siten, että on annettava mahdollisuus muutoksenhakuun tai vastaavaan oikeussuojakeinoon tällaista päätöstä vastaan, ja/tai siten, että kansallista lainsäädäntöä, jossa säädetään asetuksen nojalla ensimmäisessä asteessa tehtyä päätöstä koskevasta muutoksenhakumenettelystä, pitäisi tulkita siten, että se käsittää muutoksenhaun 17 artiklan mukaiseen päätökseen?

Onko asetuksen N:o 604/2013 20 artiklan 3 kohdalla se vaikutus, että jos ei ole olemassa mitään näyttöä sen olettaman kumoamiseksi, että on lapsen edun mukaista, että hänen tilannettaan ei käsitellä erillään hänen vanhempiensa tilanteesta, kansallisen päätöksentekijän ei edellytetä tarkastelevan lapsen etua erillään vanhempien edusta omana kysymyksenään tai lähtökohtana tarkasteltaessa sitä, pitäisikö siirto tehdä?

____________

1 Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013 (EUVL 2013, L 180, s. 31).