Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 27. novembra 2017 – M. A., S.A., A. Z./The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland

(vec C-661/17)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court (Írsko)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: M. A., S.A., A. Z.

Žalovaní: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland

Prejudiciálne otázky

Je vnútroštátny orgán s rozhodovacou právomocou, ktorý rozhoduje o odovzdaní žiadateľa o ochranu podľa nariadenia č. 604/20131 do Spojeného kráľovstva, pri posudzovaní akýchkoľvek otázok, ktoré vznikajú v súvislosti s voľnou úvahou podľa článku 17, a/alebo akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany základných práv v Spojenom kráľovstve povinný nezohľadniť okolnosti, ktoré existujú v čase takého posudzovania, súvisiace s navrhovaným vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie?

Zahŕňa pojem „členský štát, ktorý uskutočňuje proces určovania zodpovedného členského štátu“, ktorý je uvedený v nariadení č. 6[0]4/2013, úlohu členského štátu pri výkone právomoci uznanej alebo priznanej článkom 17 nariadenia?

Zahŕňajú právomoci členského štátu [podľa] článku 6 nariadenia č. 604/2013 právomoc uznanú alebo priznanú článkom 17 nariadenia?

Vzťahuje sa pojem účinný opravný prostriedok na prvostupňové rozhodnutie podľa článku 17 nariadenia č. 604/2013, takže odvolanie alebo rovnocenný opravný prostriedok proti takému rozhodnutiu musia byť prípustné a/alebo vnútroštátny právny predpis, ktorý upravuje konanie o odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu podľa tohto nariadenia, sa má vykladať tak, že zahŕňa odvolanie proti rozhodnutiu podľa článku 17?

Vyplýva z článku 20 ods. 3 nariadenia č. 604/2013, že v prípade, ak neexistujú nijaké dôkazy na vyvrátenie domnienky, že je v najlepšom záujme dieťaťa považovať jeho postavenie za neoddeliteľné od postavenia jeho rodičov, vnútroštátny orgán s rozhodovacou právomocou nie je povinný posúdiť také najlepšie záujmy oddelene od záujmov rodičov ako samostatnú otázku alebo ako východisko pri rozhodovaní o tom, či má dôjsť k odovzdaniu?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013 , ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 31).