Language of document :

2019 m. sausio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (High Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) M.A., S.A., A.Z. / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Airija

(Byla C-661/17)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prieglobsčio politika – Valstybės narės, atsakingos už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai – Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 – Diskrecinės išlygos – Vertinimo kriterijai)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court (Airija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: M.A., S.A., A.Z.

Atsakovai: The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Airija

Rezoliucinė dalis

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, 17 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad dėl aplinkybės, jog valstybė narė, kuri nustatyta „atsakinga“, kaip tai suprantama pagal šį reglamentą, pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos pagal ESS 50 straipsnį, valstybė narė, kuri atlieka tą nustatymą, neprivalo pati išnagrinėti aptariamo apsaugos prašymo, taikydama to 17 straipsnio 1 dalyje numatytą diskrecinę išlygą.

Reglamentas Nr. 604/2013 turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nereikalaujama, kad atsakingą valstybę narę pagal šiame reglamente įtvirtintus kriterijus nustatytų ir minėto reglamento 17 straipsnio 1 dalyje numatytą diskrecinę išlygą įgyvendintų ta pati nacionalinės valdžios institucija.

Reglamento Nr. 604/2013 6 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, jog pagal ją nereikalaujama, kad valstybė narė, kuri pagal šiame reglamente nurodytus kriterijus nėra atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, atsižvelgtų į vaiko interesus ir pati išnagrinėtų šį prašymą pagal to reglamento 17 straipsnio 1 dalį.

Reglamento Nr. 604/2013 27 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją nereikalaujama įtvirtinti galimybės apskųsti sprendimą nepasinaudoti šio reglamento 17 straipsnio 1 dalyje numatyta teise, su sąlyga, kad šį sprendimą galima apskųsti pareiškiant skundą dėl sprendimo dėl perdavimo.

Reglamento Nr. 604/2013 20 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad, nesant priešingų įrodymų, ši nuostata nustato prezumpciją, jog vaiko padėties vertinimas neatsiejamai nuo jo tėvų padėties atitinka vaiko interesus.

____________

1 OL C 42, 2018 2 5.