Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 13. novembrī iesniedza High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste) – The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

(lieta C-591/15)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Pamatlietas puses

Prasītāja: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Atbildētāji: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

Prejudiciālie jautājumi

LESD 56. panta izpratnē un ņemot vērā konstitucionālās attiecības starp Gibraltāru un Apvienoto Karalisti:

vai pret Gibraltāru un Apvienoto Karalisti ir jāizturas tā, it kā tie būtu daļa no vienas dalībvalsts ES tiesību aktu izpratnē, un tā, lai nav piemērojams LESD 56. pants, izņemot, ciktāl tas piemērojams iekšējam pasākumam? Alternatīvi,

vai, ņemot vērā LESD 355. panta 3. punktu, Gibraltāra konstitucionālais statuss ir Apvienotās Karalistes atsevišķa teritorija Eiropas Savienībā, kas nozīmē, ka pakalpojumu sniegšana starp Gibraltāru un Apvienoto Karalisti ir jāuzskata par ES iekšējo tirdzniecību LESD 56. panta izpratnē? Alternatīvi,

vai Gibraltārs ir uzskatāms par trešo valsti vai teritoriju, kas nozīmē, ka ES tiesību akti ir piemērojami attiecībā uz tirdzniecību starp tām tikai tiktāl, ciktāl ES tiesību akti ir spēkā starp dalībvalsti un trešo valsti? Alternatīvi,vai konstitucionālās attiecības starp Gibraltāru un Apvienoto Karalisti ir jāvērtē citādi LESD 56. panta izpratnē?Vai valsts nodokļu sistēmas pasākumi, kuru pazīmes atbilst Jaunajā nodokļu režīmā minētajām pazīmēm, ir tiesību uz brīvu pakalpojumu apriti ierobežojums LESD 56. panta izpratnē?Ja tas tā ir, vai mērķi, uz kuru sasniegšanu ir vērsti iekšzemes pasākumi (piemēram, Jaunais nodokļu režīms), atbilstoši iesniedzējtiesas konstatētajam, ir likumīgi mērķi, ar kuriem var pamatot tiesību uz brīvu pakalpojumu apriti ierob

ežojumus saskaņā ar LESD 56. pantu?

____________