Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 13. juuni 2017. aasta otsus (High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Divisioni (Administrative Court) eelotsusetaotlus - Ühendkuningriik) – The Queen, taotluse alusel, mille esitas: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury

(kohtuasi C-591/15)1

(Eelotsusetaotlus – ELTL artikli 355 lõige 3 – Gibraltari staatus – ELTL artikkel 56 – Teenuste osutamise vabadus – Puhtalt riigisisene olukord –Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: The Queen, taotluse alusel, mille esitas: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Kostja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury

Resolutsioon

ELTL artikli 355 lõiget 3 tuleb koosmõjus ELTL artikliga 56 tõlgendada nii, et Gibraltaril asutatud ettevõtjate poolt teenuste osutamist Ühendkuningriigi residentidele tuleb liidu õiguse seisukohast pidada olukorraks, mille kõik asjaolud jäävad ühe liikmesriigi piiresse.

____________

1 ELT C 27, 25.1.2016.