Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2017. gada 13. jūnija spriedums (High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – The Queen, pēc The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited lūguma/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

(lieta C-591/15) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – LESD 355. panta 3. punkts – Gibraltāra statuss – LESD 56. pants – Pakalpojumu sniegšanas brīvība – Pilnībā iekšēja situācija – Nepieņemamība

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court)

Pamatlietas puses

Prasītāja: The Queen, pēc The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited lūguma

Atbildētāji: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

Rezolutīvā daļa:

LESD 355. panta 3. punkts, to lasot kopsakarā ar LESD 56. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka pakalpojumu sniegšana, ko Gibraltārā reģistrēti uzņēmumi veic par labu personām, kuras ir Apvienotās Karalistes rezidentes, no Savienības tiesību viedokļa ir tāda situācija, kurā visi tās elementi ir saistīti tikai ar vienu dalībvalsti.

____________

1     OV C 27, 25.1.2016.