Language of document :

Жалба, подадена на 29 юни 2022 г. — UniCredit Bank/ЕСП

(Дело T-405/22)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: UniCredit Bank AG (Мюнхен, Германия) (представители: F. Schäfer, H. Großerichter и F. Kruis, Rechtsanwälte)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени решението на Единния съвет за преструктуриране от 11 април 2022 г. относно изчисляване на предварителните вноски за 2022 г. в Единния фонд за преструктуриране (ЕСП/ES/2022/18), включително приложенията към него, доколкото те се отнасят до жалбоподателя,

да осъди Единния съвет за преструктуриране да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага пет основания в подкрепа на жалбата.

Първо основание: в решението от 11 април 2022 г. и приложения I—III към него били допуснати съществени процесуални нарушения по смисъла на член 263, втора алинея ДФЕС и било нарушено правото на добра администрация, защото в тях не били изложени достатъчни мотиви съгласно член 296, втора алинея ДФЕС и член 41, параграф 2, буква в) от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“).

Второ основание: решението от 11 април 2022 г. и приложения I и II към него нарушавали правото на ефективни правни средства за защита по член 47, първа алинея от Хартата, защото било практически невъзможно по съдебен ред да се провери правилността по същество на решението.

Трето основание: решението от 11 април 2022 г. и приложенията към него били незаконосъобразни, защото член 70, параграф 2 от Регламент № 806/20141 и член 103, параграф 2 от Директива 2014/592 били незаконосъобразни. Тези разпоредби нарушавали правото на институциите на ефективна правна защита, защото автоматично водели до непрозрачни решения, приети въз основа на тях. Ето защо цитираните разпоредби трябвало да се обявят за неприложими.

Четвърто основание: решението от 11 април 2022 г. било незаконосъобразно, защото нарушавало членове 6 и 7 и член 20, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/631 , доколкото при изчисляването на множителя за корекции за риск ответникът не отчел нито показателя за риск „коефициент на стабилност на нетното финансиране“ („NSFR“), нито показателя за риск „минимални изисквания за собствени средства и приемливи пасив“ („MREL“), нито показателите за риск „сложност“ („complexity“) и „възможност за преструктуриране“ („resolvability“).

Пето основание: решението от 11 април 2022 г. било незаконосъобразно и защото ЕСП допуснал фактическа грешка при изчисляването на вноската на жалбоподателя.

____________

1     Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 2014 г., стр. 1).

1     Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент (ОВ L 173, 2014 г., стр. 190).

1     Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 на Комисията от 21 октомври 2014 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането (ОВ L 11, 2015 г., стр. 44).