Language of document :

2012 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Handelsgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Martin Luksan prieš Petrus van der Let

(Byla C-277/10)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teisės aktų derinimas - Intelektinė nuosavybė - Autorių teisės ir gretutinės teisės - Direktyvos 93/83/EEB, 2001/29/EB, 2006/115/EB ir 2006/116/EB - Kinematografijos kūrinio naudojimo teisių pasidalijimas sutartimi tarp pagrindinio režisieriaus ir kūrinio prodiuserio - Nacionalinės teisės normos, kuriomis šios teisės priskiriamos tik filmo prodiuseriui - Galimybė nukrypti nuo šios taisyklės šalių susitarimu - Iš to išplaukiančios teisės į atlyginimą)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Handelsgericht Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Martin Luksan

Atsakovas: Petrus van der Let

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Handelsgericht Wien - 1992 m. lapkričio 19 d. Tarybos direktyvos (92/100/EEB) dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje (OL L 346, p. 61; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 120) 2 straipsnio 2, 5 ir 6 dalių bei 4 straipsnio, 1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyvos 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo (OL L 248, p. 15; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 134) 1 straipsnio 5 dalies ir 2 straipsnio, 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t.) 2, 3 straipsnių ir 5 straipsnio 2 dalies b punkto bei 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų (OL L 372, p. 12) 2 straipsnio 1 dalies išaiškinimas - Kinematografinio kūrinio naudojimo teisių pasidalijimas sutartimi tarp kūrinio autoriaus ir prodiuserio - Nacionalinės teisės aktai, kuriais visos teisės priskiriamos prodiuseriui

Rezoliucinė dalis

Pirma, 1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyvos 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo 1 ir 2 straipsnių ir, antra, 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 2 ir 3 straipsnių, siejamų su 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje 2 ir 3 straipsniais ir 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų 2 straipsniu, nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad kinematografijos kūrinio naudojimo teisės, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje (atgaminimo teisė, teisė transliuoti per palydovą ir bet kuri kita teisė viešai paskelbti kūrinį padarant jį viešai prieinamą), pagal įstatymą tiesiogiai ir iš pradžių priklauso pagrindiniam režisieriui. Todėl minėtos nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad jomis draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriais minėtos naudojimo teisės pagal įstatymą suteikiamos tik atitinkamo kūrinio prodiuseriui.

Sąjungos teisė turi būti aiškinama kaip suteikianti valstybėms narėms teisę nustatyti kinematografijos kūrinio naudojimo teisių, kaip antai nagrinėjamų pagrindinėje byloje (teisė transliuoti per palydovą, atgaminimo teisė ir bet kuri kita teisė viešai paskelbti kūrinį padarant jį viešai prieinamą), perdavimo kinematografijos kūrinio prodiuseriui prezumpciją su sąlyga, kad tokia prezumpcija nėra nenuginčijama, kas iš minėto kūrinio pagrindinio režisieriaus atimtų galimybę susitarti kitaip.

Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad kinematografijos kūrinio pagrindiniam režisieriui, kaip šio kūrinio autoriui, pagal įstatymą tiesiogiai ir iš pradžių turi priklausyti Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 dalies b punkte reglamentuojant vadinamąją "kopijavimo asmeniniam naudojimui" išimtį numatyta teisinga kompensacija.

Sąjungos teisė turi būti aiškinama kaip neleidžianti valstybėms narėms nustatyti kinematografijos kūrinio pagrindiniam režisieriui priklausančios teisės į teisingą kompensaciją perdavimo šio kūrinio prodiuseriui prezumpcijos, nesvarbu, ar ši prezumpcija suformuluota kaip nenuginčijama ir ar nuo jos galima nukrypti.

____________

1 - OL C 246, 2010 9 11.