Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Handelsgericht Wien (Austria) 3. juunil 2010 - Martin Luksan versus Petrus van der Let

(kohtuasi C-277/10)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Handelsgericht Wien

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Martin Luksan

Kostja: Petrus van der Let

Eelotsuse küsimused

1. Kas Euroopa Liidu õiguse sätteid autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste valdkonnas, eriti rentimis- ja laenutamisõiguse direktiivi1 artikli 2 lõikeid 2, 5 ja 6, satelliit- ja kaabellevi direktiivi2 artikli 1 lõiget 5 ning õiguste kaitse tähtaja direktiivi3 artikli 2 lõiget 1 koosmõjus rentimis- ja laenutamisõiguse direktiivi artikliga 4, satelliit- ja kaabellevi direktiivi artikliga 2 ning infoühiskonna direktiivi4 artiklitega 2 ja 3 ning artikli 5 lõike 2 punktiga b, tuleb tõlgendada nii, et reprodutseerimise, satelliidi kaudu edastamise ja muu avalikkusele ligipääsetavaks tegemise kaudu üldsusele edastamise kasutusõigused kuuluvad igal juhul kinematograafilise või audiovisuaalse teose peamisele režissöörile või teistele, liikmesriikide seadusandjate poolt määratud filmi autoritele seaduse alusel vahetult (algusest peale), mitte aga - vahetult (algusest peale) ja eranditult - filmi tootjale; kas liikmesriikide seadused, mis annavad kasutusõigused seadusega vahetult (algusest peale) ja eranditult filmi tootjale, on vastuolus Euroopa Liidu õigusega?

Kui vastus küsimusele 1 on jaatav:

2a. Kas liikmesriikide seadusandjatele jääb Euroopa Liidu õiguse kohaselt ka teiste õiguste osas peale rentimis- ja laenutamisõiguse õigus seoses kinematograafilise või audiovisuaalse teose peamisele režissöörile või teistele, liikmesriikide seadusandjate poolt määratud filmi autoritele, kuuluvate kasutusõigustega küsimuse 1 tähenduses, näha ette selliste õiguste filmi tootjale loovutamise õiguslik eeldus ning kas - jaatava vastuse korral - tuleb kinni pidada rentimis- ja laenutamisõiguse direktiivi artikli 2 lõigetes 5 ja 6 koosmõjus selle direktiivi artikliga 4 sätestatud tingimustest?

2b. Kas kinematograafilise või audiovisuaalse teose peamise režissööri või teiste, liikmesriikide seadusandjate poolt määratud filmi autorite poolt algusest peale õiguste omamist tuleb kohaldada ka liikmesriigi seadusandja tagatud õigusele õiglasele tasule nagu Austria Urheberrechtsgesetz'i (autoriõiguse seadus, edaspidi "UrhG") § 42b kohane niinimetatud tühja kasseti tasu (Leerkassettenvergütung) või õiglase hüvitise nõuetele infoühiskonna direktiivi artikli 5 lõike 2 punkti b tähenduses?

Kui vastus küsimusele 2b on jaatav:

3.    Kas liikmesriikide seadusandjatele jääb Euroopa Liidu õiguse kohaselt õigus seoses kinematograafilise või audiovisuaalse teose peamisele režissöörile või teistele, liikmesriikide seadusandjate poolt määratud filmi autoritele, kuuluvate nõuetega küsimuse 2 tähenduses, näha ette selliste hüvitisnõuete filmi tootjale loovutamise õiguslik eeldus ning kas - jaatava vastuse korral - tuleb kinni pidada rentimis- ja laenutamisõiguse direktiivi artikli 2 lõigetes 5 ja 6 koosmõjus selle direktiivi artikliga 4 sätestatud tingimustest?

Kui vastus küsimusele 3 on jaatav:

4.    Kas liikmesriigi seaduse säte, mille kohaselt kinematograafilise või audiovisuaalse teose peamise režissööri või teiste, liikmesriikide seadusandjate poolt määratud filmi autorite puhul tunnustatakse küll õigust poolele seadusega ette nähtud tasust, kuid see õigus ei ole imperatiivne ning on seega võõrandatav, on kooskõlas Euroopa Liidu õiguse eespool toodud sätetega autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste valdkonnas?

____________

1 - Nõukogu 19. novembri 1992. aasta direktiiv 92/100/EMÜ rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (EÜT L 346, lk 61; ELT eriväljaanne 17/01, lk 120).

2 - Nõukogu 27. septembri 1993. aasta direktiiv 93/83/EMÜ teatavate satelliitlevile ja kaabli kaudu taasedastamisele kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate eeskirjade kooskõlastamise kohta (EÜT L 248, lk 15; ELT eriväljaanne 17/01, lk 134).

3 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 372, lk 12).

4 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230).