Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Handelsgericht Wien den 3 juni 2010 - Martin Luksan mot Petrus van der Let

(Mål C-277/10)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Handelsgericht Wien

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Martin Luksan

Svarande: Petrus van der Let

Tolkningsfrågor

1.    Ska de unionsrättsliga bestämmelserna som avser upphovsrätt och närstående rättigheter, i synnerhet bestämmelserna i artikel 2.2, 2.5 och 2.6 i direktiv 92/100EEG1, artikel 1.5 i direktiv 93/83/EEG2, och artikel 2.1 i direktiv 93/98/EEG3 jämförd med artikel 4 i direktiv 92/100/EEG, artikel 2 i direktiv 93/83/EEG och artiklarna 2 och 3 samt artikel 5.2 i direktiv 2001/29/EG4 tolkas så, att den nyttjanderätt som avser mångfaldigande, sändning via satellit och annan överföring till allmänheten genom ett tillgängliggörande för allmänheten, i vart fall automatiskt omedelbart (ursprungligen) tillkommer huvudregissören till ett filmverk eller annat audiovisuellt verk eller ytterligare filmupphovsmän som föreskrivits av den nationella lagstiftaren och inte omedelbart (ursprungligen) och exklusivt filmproducenten, vilket skulle innebära att nationell lagstiftning enligt vilken denna nyttjanderätt automatiskt omedelbart (ursprungligen) och exklusivt tillkommer filmproducenten strider mot unionsrätten?

För det fallet att fråga 1 besvaras jakande:

2a. Överlåts det enligt unionsrätten på den nationella lagstiftaren att även vad avser andra rättigheter än uthyrnings- och utlåningsrättigheter, vad avser den nyttjanderätt som tillkommer huvudregissören till ett filmverk eller audiovisuellt verk eller ytterligare filmupphovsmän som fastställts av den nationella lagstiftaren i den mening som avses i punkt 1, fastställa en presumtion till förmån för filmproducenten om en överföring av sådana rättigheter och ska, för det fallet att denna fråga besvaras jakande, kraven i artikel 2.5 och 2.6 i direktiv 92/100 jämfört med artikel 4 i nämnda direktiv iakttas?

2b. Ska ett ursprungligt rättsinnehav i fråga om huvudregissören till ett filmverk eller audiovisuellt verk eller ytterligare filmupphovsmän som fastställts av den nationella lagstiftaren även tillämpas på den rätt till skälig ersättning som fastställts av den nationella lagstiftaren som den så kallade kassettavgiften (skatt på återskrivbara kasetter, cd- och dvd-media) enligt 42b § i den österrikiska upphovsrättslagen (Urheberrechtsgesetz, nedan kallad UrhG) respektive på rätt till rimlig kompensation i den mening som avses i artikel 5.2 b i direktiv 2001/29?

För det fallet att fråga 2b besvaras jakande:

Överlåts det enligt unionsrätten på den nationella lagstiftaren att vad avser de rättigheter i den mening som avses i punkt 2 som tillkommer huvudregissören till ett filmverk eller audiovisuellt verk eller ytterligare filmupphovsmän som fastställts av den nationella lagstiftaren, föreskriva en presumtion till förmån för filmproducenten avseende en överföring av sådan rätt till ersättning och ska, för det fallet att denna fråga besvaras jakande, kraven i artikel 2.5 och 2.6 i direktiv 92/100 jämfört med artikel 4 i nämnda direktiv iakttas?

För det fallet att fråga 3 besvaras jakande:

4. Är en nationell bestämmelse förenlig med de ovannämnda unionsrättsliga bestämmelserna avseende upphovsrätt och närstående rättigheter enligt vilken huvudregissören till ett filmverk eller audiovisuellt verk eller ytterligare filmupphovsmän som fastställts av den nationella lagstiftaren visserligen är berättigade till hälften av den lagstadgade rätten till ersättning, men denna rätt inte är absolut utan kan avtalas bort?

____________

1 - Rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten närstående rättigheter inom det immaterialrättsliga området (EGT L 346, s. 61),

2 - Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel (EGT L 248, s. 15; svensk specialutgåva, område 13, volym 25 s. 33)

3 - Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version) (EUT L 372, s. 12)

4 - Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10)