Language of document :

Преюдициално запитване от Cour d’appel de Paris (Франция), постъпило на 8 октомври 2019 г. — République de Moldavie/Société Komstroy, правоприемник на дружеството Energoalians

(Дело C-741/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d’appel de Paris

Страни в главното производство

Жалбоподател: République de Moldavie

Ответник: Société Komstroy, правоприемник на дружеството Energoalians

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 1, точка 6 от Договора за Енергийната харта да се тълкува в смисъл, че вземане, произтичащо от договор за продажба на електроенергия, което не е включвало никаква вноска от страна на инвеститора в приемащата държава, може да представлява „инвестиция“ по смисъла на този член?

Трябва ли член 26, параграф 1 от Договора за Енергийната харта да се тълкува в смисъл, че придобиването от инвеститор на договаряща страна на вземане на икономически оператор, чужд на договарящите се страни по Договора за Енергийната харта, представлява инвестиция?

Трябва ли член 26, параграф 1 от Договора за Енергийната харта да се тълкува в смисъл, че вземане на инвеститор, произтичащо от договор за продажба на електроенергия, доставена на границата на приемащата държава, може да представлява инвестиция, направена в зоната на друга договаряща страна, при липса на каквато и да е икономическа дейност, упражнявана от инвеститора на територията на последната?

____________