Language of document :

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 30 kwietnia2014 r. – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa C-209/13)1

(Wspólny system podatku od transakcji finansowych – Upoważnienie do wzmocnionej współpracy na podstawie art. 329 ust. 1 TFUE – Decyzja 2013/52/UE – Skarga o stwierdzenie nieważności w związku z naruszeniem art. 327 TFUE i 332 TFUE oraz międzynarodowego prawa zwyczajowego)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: : E. Jenkinson i S. Behzadi-Spencer, pełnomocnicy wspierani przez M. Hoskinsa i P. Bakera QC oraz V. Wakefield, Barrister)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A.-M. Colaert, F. Florindo Gijón i A. de Gregorio Merino, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Belgii (przedstawiciele: J.-C. Halleux i M. Jacobs, pełnomocnicy), Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze, J. Möller i K. Petersen, pełnomocnicy), Republika Francuska (przedstawiciele: D. Colas i J.-S. Pilczer, pełnomocnicy), Republika Austrii (przedstawiciel: C. Pesendorfer, pełnomocnik), Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez Fernandes, J. Menezes Leitão i A. Cunha, pełnomocnicy), Parlament Europejski (przedstawiciele: A. Neergaard i R. van de Westelaken, pełnomocnicy), Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal, B. Smulders i W. Mölls, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności – Stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2013/52/UE z dnia 22 stycznia 2013 r. upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych (Dz.U. L 22, s. 11) – Naruszenie art. 327 i 332 TFUE

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostaje obciążone kosztami postępowania.

Królestwo Belgii, Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska, Republika Austrii, Republika Portugalska, Parlament Europejski i Komisja Europejska pokrywają własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 171 z 15.6.2013.