Language of document : ECLI:EU:C:2014:283

Vec C‑209/13

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

proti

Rade Európskej únie

„Spoločný systém dane z finančných transakcií – Povolenie posilnenej spolupráce podľa článku 329 ods. 1 ZFEÚ – Rozhodnutie 2013/52/EÚ – Žaloba o neplatnosť pre porušenie článkov 327 ZFEÚ a 332 ZFEÚ, ako aj medzinárodného obyčajového práva“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 30. apríla 2014

1.        Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Určenie predmetu konania – Zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený – Jednoznačná formulácia návrhov žalobcu

[Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 120 písm. c)]

2.        Európska únia – Užšia spolupráca – Rozhodnutie o povolení posilnenej spolupráce – Žaloba o neplatnosť proti tomuto rozhodnutiu – Súdne preskúmanie – Hranice

(Článok 20 ZEÚ a články 326 ZFEÚ až 334 ZFEÚ)

3.        Európska únia – Užšia spolupráca – Zavedenie dane z finančných transakcií – Rozhodnutie 2013/52 – Absencia ustanovení o zásadách zdanenia a nákladoch na túto spoluprácu v tomto rozhodnutí – Vplyv tohto rozhodnutia na nezúčastnené členské štáty, ktorý nemôže byť predmetom skúmania v dôsledku nestanovenia zásad zdanenia na základe tejto dane

(Rozhodnutie Rady 2013/52)

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 30 – 32)

2.        V rámci žaloby o neplatnosť smerujúcej voči rozhodnutiu Rady, cieľom ktorého je povolenie posilnenej spolupráce podľa článku 329 ZFEÚ, preskúmanie Súdnym dvorom sa týka otázky, či je toto rozhodnutie platné, pokiaľ ide najmä o ustanovenia nachádzajúce sa v článku 20 ZFEÚ, ako aj v článkoch 326 ZFEÚ až 334 ZFEÚ, ktoré definujú hmotnoprávne a procesné podmienky týkajúce sa udelenia takéhoto povolenia.

Toto preskúmanie nie je možné zameniť s preskúmaním, ktoré je možné realizovať v rámci neskoršej žaloby o neplatnosť voči aktu prijatému z titulu uskutočňovania povolenej posilnenej spolupráce.

(pozri body 33, 34)

3.        Cieľom rozhodnutia 2013/52, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií, je povoliť jedenástim členským štátom nadviazanie vzájomnej posilnenej spolupráce na účely zriadenia spoločného systému dane z finančných transakcií (ďalej len „DFT“) pri uplatnení príslušných ustanovení.

V tejto súvislosti na jednej strane zásady zdaňovania („zásada protiplnenia“ a „zásada miesta vydania“) nie sú súčasťou tohto rozhodnutia. Na druhej strane napadnuté rozhodnutie neobsahuje žiadne ustanovenie týkajúce sa otázky výdavkov spojených s uskutočňovaním posilnenej spolupráce, ktorú povoľuje.

Navyše a nezávisle od určenia, či pojem „výdavky spojené s uskutočňovaním posilnenej spolupráce“ v zmysle článku 332 ZFEÚ pokrýva alebo nepokrýva výdavky vzájomnej pomoci a administratívnej spolupráce, otázka prípadného vplyvu budúcej DFT na administratívne výdavky nezúčastnených členských štátov nemôže byť preskúmaná, pokiaľ zásady zdanenia na základe tejto dane nebudú určené s konečnu platnosťou v rámci uskutočňovania posilnenej spolupráce povolenej týmto rozhodnutím.

(pozri body 36 – 38)