Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. februārī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

(Lieta C-101/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverwaltungsgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2001/83/EK 1 69. pantā ir ietvertas galīgas prasības par 14. panta 1. punktā minēto zāļu lietošanas instrukcijas atļauto saturu vai arī drīkst norādīt papildu informāciju Direktīvas 2001/83/EK 62. panta izpratnē?

Vai ziņas par Direktīvas 2001/83/EK 14. panta 1. punktā minēto zāļu devām var būt informācija, kas ir lietderīga pacientam Direktīvas 2001/83/EK 62. panta izpratnē?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV 2001, L 311, 67. lpp.), redakcijā, kura grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/26/ES (2012. gada 25. oktobris) (OV 2012, L 299, 1. lpp.).