Language of document :

Tiesas (astotā palāta) 2020. gada 23. aprīļa spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

(Apvienotās lietas C-101/19 un C-102/19) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Cilvēkiem paredzētas zāles – Direktīva 2001/83/EK – 62. un 69. pants – Homeopātisko zāļu etiķetēs un lietošanas instrukcijās ietvertā informācija – Izsmeļošs informācijas saraksts vai iespēja pievienot ar zāļu apraksta kopsavilkumu saderīgu informāciju, kas ir lietderīga pacientam – Norādes par homeopātisko zāļu devām)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverwaltungsgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Atbildētāja: Bundesrepublik Deutschland

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, kura grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/27/EK (2004. gada 31. marts), ir jāinterpretē tādējādi, ka tā nepieļauj, ka tās 69. pantā minētajā lietošanas instrukcijā tiek ietverta cita informācija kā vien tā, kas ir uzskaitīta šajā tiesību normā, it īpaši informācija par homeopātisko zāļu, uz kurām attiecas minētā tiesību norma, devām.

____________

1 OV C 172, 20.5.2019.