Language of document :

Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 23 april 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht - Duitsland) – Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG / Bundesrepublik Deutschland

(Gevoegde zaken C-101/19 en C-102/19)1

(Prejudiciële verwijzing – Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Richtlijn 2001/83/EG – Artikelen 62 en 69 – Vermeldingen in de etikettering en de bijsluiter van homeopathische geneesmiddelen – Uitputtende lijst van vermeldingen of mogelijkheid om informatie toe te voegen die nuttig is voor de patiënt en strookt met de samenvatting van de kenmerken van het product – Instructies over de dosering van homeopathische geneesmiddelen)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesverwaltungsgericht

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Verwerende partij: Bundesrepublik Deutschland

Dictum

Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, zoals gewijzigd bij richtlijn 2004/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004, moet aldus worden uitgelegd dat deze richtlijn zich ertegen verzet dat de in artikel 69 ervan bedoelde bijsluiter andere informatie bevat dan die welke in deze bepaling wordt opgesomd, en met name een instructie over de dosering van de in deze bepaling geregelde homeopathische geneesmiddelen.

____________

1 PB C 172 van 20.5.2019.