Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 23. apríla 2020 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

(spojené veci C-101/19 a C-102/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Humánne lieky – Smernica 2001/83/ES – Články 62 a 69 – Údaje uvedené na označení a príbalový leták pre homeopatické lieky – Taxatívny zoznam údajov alebo možnosť doplniť informácie užitočné pre pacienta zhodujúce sa so súhrnom charakteristík výrobku – Údaje týkajúce sa dávkovania homeopatických liekov)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Žalovaná: Bundesrepublik Deutschland

Výrok rozsudku

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby príbalový leták uvedený v jej článku 69 obsahoval ďalšie informácie, než sú tie, ktoré sú vymenované v tomto ustanovení, najmä pokyny týkajúce sa dávkovania homeopatických liekov, na ktoré sa vzťahuje uvedené ustanovenie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 172, 20.5.2019.