Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av cour d'appel de Paris (Frankrike) den 8 oktober 2019 – Republiken Moldavien mot bolaget Komstroy, som har trätt i stället för bolaget Energoalians

(Mål C-741/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel de Paris

Parter i det nationella målet

Klagande: Republiken Moldavien

Motpart: Bolaget Komstroy, som har trätt i stället för bolaget Energoalians

Tolkningsfrågor

Ska artikel 1.6 i energistadgefördraget tolkas så, att en fordran som följer av ett avtal om försäljning av el, där investeraren inte har tillskjutit något kapital i den mottagande staten, kan utgöra en investering i den mening som avses i denna artikel?

Ska artikel 26.1 i energistadgefördraget tolkas så, att om en investerare från en fördragsslutande part förvärvar en utländsk ekonomisk aktörs fordran mot andra fördragsslutande stater utgör detta en investering?

Ska artikel 26.1 i energistadgefördraget tolkas så, att en fordran från en investerare, som följer av ett avtal om försäljning av el som levereras vid gränsen till den mottagande staten kan utgöra en investering som görs inom en annan fördragsslutande parts område, utan att investeraren bedriver någon som helst ekonomisk verksamhet på sistnämnda parts territorium?

____________