Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2021. gada 2. septembra spriedums (Cour d’appel de Paris (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Moldāvijas Republika/sabiedrība Komstroy, sabiedrības Energoalians tiesību pārņēmēja

(Lieta C-741/19) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Enerģētikas hartas nolīgums – 26. pants – Nepiemērojamība dalībvalstu starpā – Šķīrējtiesas nolēmums – Pārbaude tiesā – Dalībvalsts tiesas kompetence – Strīds starp kādas trešās valsts saimnieciskās darbības subjektu un kādu trešo valsti – Tiesas kompetence – Enerģētikas hartas nolīguma 1. panta 6. punkts – Jēdziens “ieguldījumi”)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d’appel de Paris

Pamatlietas puses

Prasītāja: Moldāvijas Republika

Atbildētāja: sabiedrība Komstroy, sabiedrības Energoalians tiesību pārņēmēja

Rezolutīvā daļa

1994. gada 17. decembrī Lisabonā parakstītā Enerģētikas hartas nolīguma, kas Eiropas Kopienu vārdā apstiprināts ar Padomes un Komisijas Lēmumu 98/181/EK, EOTK, Euratom (1997. gada 23. septembris), 1. panta 6. punkts un 26. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas, ka šī nolīguma slēdzējpuses uzņēmums ir ieguvis no elektroenerģijas piegādes līguma, kurš nav saistīts ar ieguldījumiem, izrietošu prasījumu, kas valsts, kura nav minētā nolīguma slēdzējpuse, uzņēmumam ir pret citu šī paša nolīguma slēdzējpuses valsts uzņēmumu, nav “ieguldījumi” šo tiesību normu izpratnē.

____________

1     OV C 413, 9.12.2019.