Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 2 september 2021 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Paris - Frankrike) – Republiken Moldavien mot Komstroy LLC, som trätt i stället för bolaget Energoalians

(Mål C-741/19)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Energistadgefördraget – Artikel 26 – Ej tillämplig mellan medlemsstater – Skiljedom – Domstolsprövning – Behörighet för en domstol i en medlemsstat – Tvist mellan en ekonomisk aktör från ett tredjeland och ett annat tredjeland – Domstolens behörighet – Artikel 1 led 6 i energistadgefördraget – Begreppet investering)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel de Paris

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Republiken Moldavien

Motpart: Komstroy LLC, som trätt i stället för bolaget Energoalians

Domslut

Artiklarna 1 led 6 och 26.1 i energistadgefördraget, vilket undertecknades i Lissabon den 17 december 1994 och godkändes på Europeiska gemenskapernas vägnar genom rådets och kommissionens beslut 98/181/EG, EKSG, Euratom av den 23 september 1997, ska tolkas så, att det inte utgör en investering i den mening som avses i dessa bestämmelser att ett företag från en part i detta fördrag förvärvar en fordran, som grundar sig på ett avtal om leverans av el som inte är förenat med en investering, vilken ett företag från en stat som inte är part i nämnda fördrag innehar gentemot ett offentligt företag från en annan part i detta fördrag.

____________

(1 ) EUT C 413, 9.12.2019