Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Oridinario di Asti (Italië) op 30 juni 2021 – WP/Istituto nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana

(Zaak C-404/21)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale Oridinario di Asti

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: WP

Verwerende partijen: Istituto nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana

Prejudiciële vragen

Moeten de artikelen 45 en 48 VWEU, artikel 4 VEU, artikel 11 van bijlage VIII bij het Statuut van de ambtenaren [van de EU] en artikel 8 van bijlage IIIa bij de Conditions of Employment for Staff of the European Central Bank aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale regeling of een nationale bestuurlijke praktijk op grond waarvan een werknemer uit een lidstaat voor wie bijdragen zijn gestort bij het nationale socialezekerheidsorgaan en die thans werkzaam is bij een instelling van de Unie, zoals de ECB, de pensioenbijdragen die voor hem zijn gestort in het pensioenstelsel van zijn lidstaat niet kan overdragen aan het pensioenstelsel van die instelling?

Moet het recht op overdracht van bijdragen, mede als gevolg van het bovenstaande, ook mogelijk worden gemaakt indien een nationale uitvoeringswet of een specifiek akkoord tussen de lidstaat waaruit de werknemer afkomstig is of zijn pensioenfonds, enerzijds, en de instelling van de Unie, anderzijds, ontbreekt?

____________