Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 19 юни 2013 г. — BY/EAАБ

(Дело F-8/12)1

(Служители на ЕААБ — Срочно нает служител — Уволнение поради професионална некомпетентност — Задължение за полагане на грижа — Външна за професионалните трудности причина — Психически тормоз — Болест — Вреди и загуби)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: BY (Lasne, Белгия) (представител: B.-H. Vincent, avocat)

Ответник: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAАБ) (представители: г-н F. Manuhutu, подпомаган от D. Waelbroeck и A. Duron, avocats)

Предмет

Искане за отмяна на решение за уволнение на жалбоподателя и искане за възстановяване на вредите, за които се твърди, че са били понесени вследствие на уволнението и на предполагаемия тормоз

Диспозитив

Осъжда Европейската агенция за авиационна безопасност да заплати на BY сумата, съответстваща на деветмесечното му нетно възнаграждение, което той е получавал преди да бъде уволнен.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Европейската агенция за авиационна безопасност да понесе направените от нея съдебни разноски и съдебните разноски, направени от BY.

____________

1 ОВ C 65, 3.3.2012 г., стр. 28.