Language of document :

20. jaanuaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus parlament

(kohtuasi F-9/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Lévi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue mõista Euroopa Parlamendilt välja varaline ja mittevaraline kahju, mis hagejal reservnimekirja haldamisel toime pandud rikkumiste tõttu väidetavalt tekkis.

Hageja nõuded

tuvastada parlamendi lepinguväline vastutus reservnimekirja haldamisel toime pandud rikkumiste eest;

hüvitada hagejal tekkinud varaline kahju, mis on perioodil detsember 2003−detsember 2011 hinnanguliselt 749 449,3 eurot, millele lisanduvad pensionimaksed, ning sellele järgneval perioodil kuni vanaduspensionieani igakuiste maksete netosummad, mis vastavad AD kategooriasse kuuluvate palgaastme AD 9 järgu 2 teise aasta ametnike palgale, võttes arvesse sama palgaastme ametniku tavapärast karjääri, ning millele lisanduvad haigekassasse tehtud vastavad maksed. Kõikidelt nimetatud summadelt arvestatakse Euroopa Keskpanga viivitusintressi, mida suurendatakse kahe protsendipunkti võrra;

hüvitada hagejal tekkinud mittevaraline kahju, mis on hinnanguliselt 70 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.