Language of document :

Žaloba podaná dne 20. ledna 2012 – ZZ v. EASA

(Věc F-8/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: B.-H. Vincent, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o propuštění žalobce a náhrada škody, kterou údajně utrpěl z důvodu tohoto propuštění a tvrzeného obtěžování

Návrhová žádání žalobce

uložit EASA zaplacení částky ve výši 1 514 257,48 eur jako náhradu majetkové a nemajetkové újmy související se ztrátou jeho funkce dočasného zaměstnance, zvýšené o úroky v zákonné výši od data jejich splatnosti;

uložit EASA zaplacení denní částky stanovené ex aequo et bono na 500,00 eur za den, a to ode dne 31. května 2010 do dne oznámení rozhodnutí, které bude přijato, jako náhrada celé škody vyplývající z obtěžování, kterého se dopustili její zaměstnanci, zvýšené o úroky v zákonné výši od data jejich splatnosti;

uložit EASA náhradu nákladů řízení.