Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 21. júla 2016 – CC/Parlament

(vec F-9/12 RENV)

(Verejná služba – Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení – Žaloba o náhradu škody – Mimozmluvná zodpovednosť – Pochybenia pri vedení zoznamu vhodných uchádzačov – Verejné výberové konanie – Oznámenie o výberovom konaní EUR/A/151/98 – Rovnosť zaobchádzania – Opatrenia na výkon rozsudku [dôverné]1

– Vyšetrovanie Európskeho ombudsmana)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: CC (v zastúpení: G. Maximini, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: M. Ecker a E. Despotopoulou, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zaviazanie Európskeho parlamentu na náhradu škody a nemajetkovej ujmy údajne spôsobených žalobkyni pochybením pri vedení zoznamu úspešných uchádzačov

Výrok rozsudku

1.    Európsky parlament je povinný zaplatiť CC sumu 12 000 eur.

2.    Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

3.    Európsky parlament znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli CC vo veciach F-9/12, T-457/13 P a F-9/12 RENV.

____________

1 Skryté dôverné údaje.