Language of document : ECLI:EU:T:2019:690

BENDROJO TEISMO (septintoji kolegija) SPRENDIMAS

2019 m. rugsėjo 24 d.(*)

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo V V‑WHEELS paraiška – Ankstesni vaizdiniai Europos Sąjungos, nacionaliniai ir neregistruotieji prekių ženklai VOLVO – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Žymenų panašumas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis“

Byloje T‑356/18

Volvo Trademark Holding AB, įsteigta Geteborge (Švedija), atstovaujama advokato T. Dolde ir solisitoriaus M. Hawkins,

ieškovė,

prieš

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO), atstovaujamą S. Bonne ir H. O’Neill,

atsakovę,

kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis:

Paalupaikka Oy, įsteigta Iisalmi (Suomija),

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2018 m. kovo 21 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1852/2017‑4), susijusio su protesto procedūra tarp Volvo Trademark Holding ir Paalupaikka,

BENDRASIS TEISMAS (septintoji kolegija)

kurį sudaro pirmininkė V. Tomljenović, teisėjai E. Bieliūnas ir A. Kornezov (pranešėjas),

posėdžio sekretorė R. Ūkelytė, administratorė,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2018 m. birželio 7 d.,

susipažinęs su atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2018 m. spalio 4 d.,

įvykus 2019 m. gegužės 16 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

 Ginčo aplinkybės

1        2015 m. rugpjūčio 4 d. Paalupaikka Oy, remdamasi iš dalies pakeistu 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) (panaikintas 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1)), pateikė Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) Europos Sąjungos prekių ženklo paraišką.

2        Prekių ženklas, kurį prašyta įregistruoti, yra šis vaizdinis žymuo:

Image not found

3        Registracijos paraiškoje šis žymuo apibūdintas kaip „mėlynas skritulys, kurio viduryje yra sidabro spalvos [raidė „v“]“; skritulį „juosia plona sidabro spalvos linija“ ir jis patalpintas virš žodžio „v‑wheels“, kurio „raidė [v] <…> yra sidabro spalvos, [o] kitos raidės – mėlynos spalvos“. Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 12 klasei ir atitinka šį aprašymą: „Motorinių transporto priemonių ratų ratlankiai; transporto priemonių ratų ratlankiai; ratai; transporto priemonių ratukai [ratai]; automobilių ratai; motociklų ratai; transporto priemonių ratai; vežimėlių [transporto priemonių] ratukai; ratai [sausumos transporto priemonių dalys]; lenktyninių kartų ratai; ratai, padangos ir vikšrai“.

4        Paraiška buvo paskelbta 2015 m. rugsėjo 25 d. Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje Nr. 182/2015.

5        2015 m. gruodžio 31 d. ieškovė Volvo Trademark Holding AB pareiškė protestą dėl pateikto žymens registravimo šio sprendimo 3 punkte nurodytoms prekėms.

6        Protestas buvo grindžiamas šiais ankstesniais prekių ženklais, kurie apima visas 12 klasės prekes:

–        toliau pavaizduotu vaizdiniu Europos Sąjungos prekių ženklu Nr. 10397016:


–        toliau pavaizduotu vaizdiniu Europos Sąjungos prekių ženklu Nr. 4804522:

Image not found

–        toliau pavaizduotu vaizdiniu Europos Sąjungos prekių ženklu Nr. 9045311:


–        toliau pavaizduotu Suomijoje įregistruotu vaizdiniu prekių ženklu Nr. 66240:


–        toliau pavaizduotu Švedijoje įregistruotu vaizdiniu prekių ženklu Nr. 385923:

Image not found

–        toliau pavaizduotu vaizdiniu prekių ženklu, pateiktu registruoti Švedijoje 2014 m. rugpjūčio 22 d.:

Image not found

–        toliau pavaizduotu Europos Sąjungoje plačiai žinomu prekių ženklu:

Image not found

–        toliau pavaizduotu Sąjungoje plačiai žinomu prekių ženklu:

Image not found

–        toliau pavaizduotu Sąjungoje plačiai žinomu prekių ženklu:

Image not found

7        Protestas buvo grindžiamas pagrindais, nurodytais Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 dalyje (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis).

8        2017 m. birželio 19 d. Protestų skyrius atmetė visą protestą.

9        2017 m. rugpjūčio 22 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniais (dabar – Reglamento 2017/1001 66–71 straipsniai), pateikė EUIPO apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

10      2018 m. kovo 21 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) EUIPO ketvirtoji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė. Visų pirma ji nusprendė, kad prašomas įregistruoti žymuo skiriasi nuo ankstesnių prekių ženklų, kuriais grindžiamas protestas, todėl negalima konstatuoti jokios galimybės supainioti, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktą. Ji taip pat atmetė minėto reglamento 8 straipsnio 5 dalimi grįstą protesto pagrindą, nes pirmoji šios nuostatos taikymo sąlyga nebuvo įvykdyta todėl, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, skyrėsi. Galiausiai ji nurodė, kad šios išvados nepaneigė nei visuomenės nuomonės apklausos rezultatai, nei Patentstyret (Norvegijos pramoninės nuosavybės tarnyba) sprendimas, kuriuos pateikė ieškovė.

 Šalių reikalavimai

11      Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

–        panaikinti ginčijamą sprendimą,

–        priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas nagrinėjant bylą EUIPO protestų skyriuje ir ketvirtojoje apeliacinėje taryboje.

12      EUIPO Bendrojo Teismo prašo:

–        atmesti visą ieškinį,

–        priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

 Dėl teisės

13      Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais. Pirmasis ir antrasis pagrindai susiję atitinkamai su Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu. Trečiasis pagrindas susijęs su tuo, kad Apeliacinė taryba iškraipė faktines aplinkybes ir įrodymus ir taip pažeidė Reglamento 2017/1001 72 straipsnio 2 dalį. Ketvirtasis pagrindas susijęs su Apeliacinei tarybai pagal Reglamento 2017/1001 94 straipsnio 1 dalį tenkančios pareigos motyvuoti pažeidimu.

14      Iš ginčijamo sprendimo matyti, kad Apeliacinė taryba, analizuodama Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą santykinį atsisakymo registruoti pagrindą, nusprendė, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, skyrėsi, todėl protestas, grįstas to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktu ir 8 straipsnio 5 dalimi, turėjo būti atmestas.

15      Dėl pirmojo ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu, ieškovė iš esmės mano, kad Apeliacinė taryba padarė klaidingą išvadą, jog nėra jokio žymenų panašumo, todėl atsisakė taikyti šioje nuostatoje numatytą santykinį atsisakymo registruoti pagrindą.

16      Remiantis Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalimi, įregistruoto ankstesnio prekių ženklo, kaip apibrėžta 2 dalyje, savininkui užprotestavus, prekių ženklas, dėl kurio paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, nepriklausomai nuo to, ar prekės arba paslaugos, kurių atžvilgiu paduota prekių ženklo paraiška, yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, yra į jas panašios ar nepanašios, jeigu ankstesnis ES prekių ženklas turi reputaciją [gerą vardą] Sąjungoje arba ankstesnis nacionalinis prekių ženklas turi reputaciją [gerą vardą] atitinkamoje valstybėje narėje ir jeigu be tinkamos priežasties naudojant prekių ženklą, dėl kurio paduota paraiška, būtų nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija [geru vardu] arba kenkiama jo skiriamajam požymiui ar reputacijai [geram vardui].

17      Iš Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalies formuluotės matyti, kad ši nuostata gali būti taikoma, kai įvykdytos trys kumuliacinės sąlygos: pirma, prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra tapatūs arba panašūs; antra, ankstesnis prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas, turi gerą vardą ir, trečia, egzistuoja galimybė, kad dėl neteisėto prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems būtų pakenkta (2018 m. birželio 28 d. Sprendimo EUIPO / Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, 54 punktas).

18      Pagal suformuotą jurisprudenciją Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalyje numatytų pažeidimų padaroma dėl tam tikro ankstesnio ir vėlesnio prekių ženklų panašumo laipsnio, dėl kurio suinteresuotoji visuomenė šiuos du prekių ženklus susieja, t. y. nustato tarp jų ryšį, nors jų ir nesupainioja (žr. 2009 m. kovo 12 d. Sprendimo Antartica / VRDT, C‑320/07 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2009:146, 43 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

19      Kalbant konkrečiai apie pirmąją Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygą, primintą šio sprendimo 17 punkte, t. y. žymenų, dėl kurių kilo ginčas, tapatumą arba panašumą, reikia priminti, kad, remiantis Teisingumo Teismo jurisprudencija, pagal Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktą reikalaujamas panašumo laipsnis skiriasi nuo pagal to paties reglamento 8 straipsnio 5 dalį reikalaujamo panašumo laipsnio. Pirmojoje iš šių nuostatų numatyta apsauga taikoma tuo atveju, kai konstatuojama, kad tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, yra toks panašumo laipsnis, jog suinteresuotoji visuomenė gali šiuos prekių ženklus supainioti, tačiau tokios supainiojimo galimybės nereikalaujama taikant antrojoje nuostatoje įtvirtintą apsaugą. Taigi Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalyje numatytus pažeidimus gali lemti mažesnis ankstesnio ir vėlesnio prekių ženklų panašumo laipsnis, jeigu jo pakanka, kad suinteresuotoji visuomenė šiuos prekių ženklus susietų, t. y. nustatytų tarp jų ryšį (2011 m. kovo 24 d. Sprendimo Ferrero / VRDT, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, 53 punktas ir 2014 m. lapkričio 20 d. Sprendimo Intra-Presse / Golden Balls, C‑581/13 P ir C‑582/13 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2014:2387, 72 punktas).

20      Iš to išplaukia, kad kai žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra visiškai nepanašūs, Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis, kaip ir to straipsnio 1 dalies b punktas, yra akivaizdžiai netaikytini. Tik jei prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra kažkiek panašūs, kad ir labai nedaug, reikia atlikti visapusį vertinimą, siekiant nustatyti, ar, nepaisant nedidelio šių prekių ženklų panašumo, dėl kitų svarbių veiksnių, kaip antai ankstesnio prekių ženklo žinomumo ar gero vardo, suinteresuotoji visuomenė gali šiuos prekių ženklus supainioti ar įžvelgti ryšį tarp jų (šiuo klausimu žr. 2011 m. kovo 24 d. Sprendimo Ferrero / VRDT, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, 66 punktą ir 2014 m. lapkričio 20 d. Sprendimo Intra-Presse / Golden Balls, C‑581/13 P ir C‑582/13 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2014:2387, 73 punktą).

21      Būtent atsižvelgiant į šias pirmines pastabas reikia išnagrinėti ieškovės nurodytą pirmąjį ieškinio pagrindą.

22      Nagrinėjamu atveju Apeliacinė taryba laikėsi nuomonės, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, buvo skirtingi, ir šiuo pagrindu padarė išvadą, kad Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalyje nurodytas atsisakymo registruoti pagrindas netaikomas, ir nenagrinėjo kitų šioje nuostatoje numatytų ir šio sprendimo 17 punkte primintų sąlygų.

23      Taigi reikia patikrinti, ar Apeliacinė taryba galėjo pagrįstai padaryti išvadą, kad tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, nėra jokio, net silpno panašumo.

24      Šiuo klausimu primintina, kad du žymenys yra panašūs, kai atitinkamos visuomenės požiūriu jie vienodi bent jau iš dalies dėl vieno ar kelių atitinkamų aspektų, būtent vizualaus, fonetinio ir konceptualaus aspektų (žr. 2018 m. lapkričio 29 d. Sprendimo Louis Vuitton Malletier / EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T‑373/17, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:850, 66 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

25      Vertinant dviejų žymenų panašumą negalima atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir jį lyginti su kitu prekių ženklu. Atvirkščiai, lyginti reikia vertinant kiekvieną iš prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, kaip visumą, tačiau tai nereiškia, kad bendrame įspūdyje, kurį atitinkamos visuomenės atmintyje paliko sudėtinis prekių ženklas, tam tikromis aplinkybėmis negali dominuoti vienas ar keli jo elementai (žr. 2007 m. birželio 12 d. Sprendimo VRDT / Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, 41 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Panašumas gali būti vertinamas remiantis vien dominuojančiu elementu tik tuomet, jei visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nereikšmingos (2007 m. birželio 12 d. Sprendimo VRDT / Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, 42 punktas ir 2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimo Nestlé / VRDT, C‑193/06 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2007:539, 43 punktas). Taip ypač galėtų būti tuomet, jei šis elementas vienas dominuotų atitinkamos visuomenės atmintyje užsifiksavusiame šio prekių ženklo vaizde, todėl visos kitos šio prekių ženklo sudedamosios dalys jo sukurtame bendrame įspūdyje būtų nežymios (2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimo Nestlé / VRDT, C‑193/06 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2007:539, 43 punktas).

26      Nagrinėjamu atveju visų pirma Apeliacinė taryba, atlikdama vertinimą pagal Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktą, laikėsi nuomonės, kad atitinkama visuomenė, į kurią reikia atsižvelgti, yra plačioji visuomenė, t. y. galutiniai vartotojai ir vartotojai profesionalai, kurių pastabumo lygis svyruoja nuo vidutinio iki aukšto, o vertinant galimybę supainioti svarbi teritorija yra Sąjunga, kiek tai susiję su ankstesniais Sąjungos prekių ženklais ir ankstesniais neregistruotais plačiai žinomais prekių ženklais, taip pat Švedija ir Suomija, kiek tai susiję su nacionaliniais prekių ženklais, įregistruotais šiose teritorijose. Šalys neginčija šio atitinkamos visuomenės apibrėžimo.

27      Toliau Apeliacinė taryba palygino žymenis, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai. Pirmiausia ji išnagrinėjo protestą, kiek jis grįstas šio sprendimo 6 punkte nurodytu Europos Sąjungos prekių ženklu Nr. 10397016.

28      Šiuo klausimu Apeliacinė taryba konstatavo, kad prašomas įregistruoti žymuo yra vaizdinis žymuo, kurį sudaro stilizuota raidė „v“, sidabro spalva parašyta mėlyname skritulyje. Anot jos, naudotas šriftas panašus į standartinį Garamond šriftą, prieinamą visose teksto redagavimo programose. Ji pridūrė, kad po skrituliu pavaizduota ta pati tik mažesnė stilizuota raidė, o po jos – brūkšnelis ir žodis „wheels“, parašytas šriftu, panašiu į Arial šriftą. Ji nusprendė, kad šiuo žodžiu, kuris yra paprastas anglų kalbos žodis, galintis būti suprastas visoje Sąjungoje, apibūdinamos prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės, todėl jis neturi skiriamojo požymio, kiek tai susiję su automobiliais, o raidė „v“ neturi jokios reikšmės automobilių srityje. Šiuo pagrindu ji nurodė, kad „ieškovei palankiausiu atveju“ prašomame įregistruoti žymenyje dominuotų sidabro spalvos raidė „v“, įterpta į mėlyną skritulį, o mėlyna spalva yra bazinė.

29      Dėl Europos Sąjungos prekių ženklo Nr. 10397016 Apeliacinė taryba pažymėjo, kad jį sudaro mėlynomis raidėmis parašyto žodinio elemento „volvo“ stilizuotas vaizdas, mėlyna spalva yra bazinė, o naudotas šriftas panašus į standartinį Garamond šriftą, „išskyrus vienintelį skirtumą – šios raidės [buvo] šiek tiek storesnės nei [nurodytame šrifte]“. Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, ji nurodė, kad ir naudotas šriftas, ir spalva yra labai paprasti ir dažnai naudojami prekyboje, todėl jie nesuteikia šiems žymenims skiriamojo požymio.  

30      Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualaus palyginimo ginčijamo sprendimo 30 punkte Apeliacinė taryba nurodė, kad šių žymenų dominuojantys elementai, t. y. atitinkamai raidė „v“ prašomame įregistruoti žymenyje ir ankstesnio prekių ženklo žodinis elementas „volvo“, buvo skirtingi. Ji pažymėjo, kad iš vienos raidės sudarytas žymuo negali būti laikomas panašiu į iš tos pačios raidės prasidedantį žodį. Jos teigimu, papildomi vaizdiniai elementai taip pat buvo skirtingi. Ji nurodė, kad nors abiejų žymenų sudėtyje yra to paties atspalvio mėlynos spalvos, tai neatsveria jų skirtumų.

31      Fonetiniu požiūriu Apeliacinė taryba laikėsi nuomonės, kad prašomame įregistruoti žymenyje esanti vienintelė raidė „v“ anglų, ispanų ir vokiečių kalbomis tariama kitaip nei ankstesnio prekių ženklo žodiniame elemente „volvo“ esanti raidė „v“. Neturėdama jokio pavyzdžio kita kalba, kuris įrodytų priešingai, ji padarė išvadą, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, nepanašūs fonetiškai.

32      Dėl konceptualaus panašumo Apeliacinė taryba nusprendė, kad joks palyginimas neįmanomas, nes nei prašomo įregistruoti žymens dominuojantis ir skiriamasis elementas, nei ankstesnis prekių ženklas neturi reikšmės.

33      Be to, Apeliacinė taryba pažymėjo, kad jei būtų atsižvelgta į prašomo įregistruoti žymens elementą „v‑wheels“, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, būtų dar labiau nepanašūs vizualiai ir fonetiškai. Taip pat, jos teigimu, jei reikšmė būtų suteikta to žymens dominuojančiam elementui, t. y. vienintelei raidei, arba jei būtų atsižvelgta į šio žymens elemente „v‑wheels“ esantį žodį „wheels“, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, skirtųsi konceptualiai.

34      Antra, Apeliacinė taryba palygino prašomą įregistruoti žymenį su visais kitais ankstesniais vaizdiniais prekių ženklais, kuriais grįstas protestas ir kurie nurodyti šio sprendimo 6 punkte. Šiuo klausimu ji pažymėjo, kad visi šie prekių ženklai turi skiriamąjį žodinį elementą „volvo“, parašytą naudojant tą patį šriftą, kuris naudotas Europos Sąjungos prekių ženklui Nr. 10397016, ir „vienodai dominuojantį vaizdinį elementą“, o žodinis elementas „volvo“ parašytas juoda spalva baltame fone arba balta spalva juodame ar mėlyname fone. Be to, ji nusprendė, kad, priešingai, nei teigia ieškovė, šiuose prekių ženkluose nėra skritulio, nes jų vaizdinis elementas negalėjo būti išskaidytas į skritulį ir rodyklę, bet suvokiamas kaip vientisas elementas, panašus į žinomą vyriškos lyties simbolį (Image not found), todėl žymenys, dėl kurių kilo ginčas, neturėjo bendro apskrito elemento. Be to, nė viename iš šių prekių ženklų žodinis elementas „volvo“ neparašytas sidabro spalva, skirtingai nuo minėto žymens raidės „v“. Kadangi visi šie prekių ženklai turi papildomą vienodai dominuojantį elementą, skirtumai tarp jų ir šio žymens yra „dar didesni“. Todėl Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad nagrinėjamas žymuo skiriasi nuo visų kitų minėtų prekių ženklų.  

35      Ieškovė tvirtina, kad taikant Reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 5 dalį Apeliacinės tarybos atliktas žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo vertinimas yra klaidingas dėl kelių aspektų. Ieškinyje ir per teismo posėdį ji patikslino, kad jos argumentai iš esmės susiję su prašomo įregistruoti žymens ir toliau pavaizduoto plačiai žinomo Europos Sąjungos prekių ženklo (toliau – ankstesnis prekių ženklas, kuriuo remiamasi) palyginimu:

Prašomas įregistruoti žymuo

Sąjungoje plačiai žinomas ankstesnis prekių ženklas