Language of document :

2012 m. vasario 16 d. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Transportes Jordi Besora, S.L. prieš Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) y Generalitat de Catalunya

(Byla C-82/12)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Transportes Jordi Besora, S.L.

Atsakovas: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) y Generalitat de Catalunya

Prejudiciniai klausimai

1. Ar 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole2 [jų laikymo, judėjimo ir kontrolės] 3 straipsnio 2 dalis, ypač konkretaus mokesčio "specialių tikslų siekio" reikalavimas:

turi būti aiškinamas taip, kad juo reikalaujama, jog užsibrėžto tikslo negalima būtų pasiekti kitu suderintu mokesčiu?

turi būti aiškinamas taip, kad juo siekiama tik su biudžetu susijusio tikslo, kai konkretaus mokesčio nustatymas sutampa su tam tikros kompetencijos perdavimu tam tikriems autonominiams regionams, kuriems savo ruožtu perduodama surinkto mokesčio suma siekiant iš dalies padengti dėl perduotos kompetencijos patiriamas išlaidas, kiekvienam autonominiam regionui paliekant galimybę nustatyti skirtingą mokesčio tarifą?

jeigu į b punkte pateiktą klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar sąvoką "specialių tikslų siekis" reikia aiškinti taip, kad tikslas turi būti išimtinis, ar, atvirkščiai, leidžiama siekti įvairių skirtingų tikslų, įskaitant ir tik su biudžetu susijusius tikslus gauti finansavimą, skirtą įgyvendinti apibrėžtą kompetenciją?

jeigu į c punkte pateiktą klausimą būtų atsakyta, kad leidžiama siekti įvairių tikslų, kokia svarba, atsižvelgiant į Direktyvos 92/12 3 straipsnio 2 dalį, teiktina užsibrėžtam tikslui siekiant įgyvendinti reikalavimą, kad mokestis atitiktų "specialių tikslų siekį", kaip tai suprantama pagal Teisingumo Teismo praktiką, ir kokie kriterijai taikytini nustatant pagrindinį tikslą, palyginti su papildomu tikslu?

2. Ar pagal Direktyvos 92/12/EEB <...> 3 straipsnio 2 dalį, ypač atsižvelgiant į sąlygą, kad reikia laikytis mokestinių akcizams ar PVM taikomų apmokestinimo momento nustatymo taisyklių:

draudžiama nustatyti netiesioginį nesuderintą mokestį (kaip antai IVMDH), kuriuo apmokestinama kuro mažmeninio pardavimo galutiniam vartotojui momentu, priešingai nei suderinto mokesčio atveju (mokestis už mineralinį kurą, kuriuo apmokestinama išgabenant produktus iš paskutinio mokestinio sandėlio) ar PVM atveju (kuriuo taip pat apmokestinama galutinio mažmeninio pardavimo momentu, tačiau jis turi būti mokamas kiekvienoje gamybos ir paskirstymo proceso stadijoje), dėl to, kad jis neatitinka nė vieno iš Bendrijos teisės aktuose reglamentuojamų dviejų minėtų apmokestinimo būdų bendros tvarkos, kaip nurodyta Sprendimo EKW ir Wein & Co 47 punkte?

jeigu į pirmesnį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar reikia suprasti, kad minėta atitikties sąlyga tenkinama nekeliant sąlygos, kad sutaptų apmokestinimo momentas, ir remiantis vien tuo, kad nesuderintas netiesioginis mokestis (šiuo atveju IVMDH) nekliudo, t. y. netrukdo ir neapsunkina normalios apmokestinimo akcizais arba PVM tvarkos?

____________

1 - OL L 76, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 179.

2 - 2000 m. kovo 9 d. Sprendimas (C-437/97, Rink. p. I-1157).