Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španielsko) 16. februára 2012 - Transportes Jordi Besora, S.L./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) a Generalitat de Catalunya

(vec C-82/12)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Transportes Jordi Besora, S.L.

Odporcovia v odvolacom konaní: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) a Generalitat de Catalunya

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 3 ods. 2 smernice Rady 92/12/EHS2 z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov, a najmä požiadavka "špecifického účelu" tejto dane vykladať tak, že:

vyžaduje, aby tento účel nebolo možné dosiahnuť prostredníctvom inej harmonizovanej dane?

sleduje čisto rozpočtový cieľ, ak bola určitá daň zavedená súčasne s prenosom právomocí na určité autonómne spoločenstvá, ktorým sa zverujú výnosy z výberu daní s cieľom čiastočne pokryť náklady, ktoré vznikli v dôsledku prenesenia právomocí, čím sa mohli stanoviť rôzne daňové sadzby v závislosti od územia každého autonómneho spoločenstva?

v prípade zápornej odpovede na predchádzajúcu otázku, má sa pojem "špecifický účel" vykladať v tom zmysle, že daň môže sledovať iba tento cieľ, alebo naopak pripúšťa, aby daň mohla sledovať viaceré rozličné ciele, medzi ktoré patrí aj cieľ čisto rozpočtového charakteru zameraný na financovanie výkonu určitých právomocí?

v prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku v tom zmysle, že sa pripúšťa viacero rozličných cieľov, aký stupeň relevantnosti má mať konkrétny cieľ na účely článku 3 ods. 2 smernice 92/12 na účely splnenia požiadavky, že daň bude sledovať "špecifický účel" v zmysle judikatúry Súdneho dvora, a aké by mali byť kritériá na vymedzenie hlavného cieľa vo vzťahu k podpornému cieľu?

Bráni článok 3 ods. 2 smernice 92/12/EHS... a najmä podmienka súladu s daňovými pravidlami uplatniteľnými na spotrebnú daň a na účely DPH, pokiaľ sa týka stanovenia vzniku daňovej povinnosti,

nepriamej neharmonizovanej dani (akou je IVMDH), ku ktorej vzniká daňová povinnosť v okamihu maloobchodného predaja pohonnej hmoty konečnému spotrebiteľovi, na rozdiel od harmonizovanej dane (daň z minerálnych olejov, ku ktorej vzniká daňová povinnosť v okamihu, keď výrobky opustia posledný daňový sklad) alebo DPH (hoci k nej vzniká daňová povinnosť aj v okamihu konečného maloobchodného predaja, je splatná v každej fáze procesu výroby a distribúcie), z dôvodu, že - vzhľadom na rozsudok vo veci EKW a Wein & Co (bod 47) - nerešpektuje všeobecný systém niektorého z dvoch vyššie uvedených spôsobov zdanenia upraveného právnymi predpismi Spoločenstva?

v prípade zápornej odpovede na predchádzajúcu otázku, má sa uvedený článok vykladať tak, že daná podmienka týkajúca sa rešpektovania všeobecného systému je splnená, ak neharmonizovaná nepriama daň (v tomto prípade IVMDH) nezasahuje do bežného spôsobu vzniku daňovej povinnosti k spotrebným daniam alebo k DPH v tom zmysle, že mu nebráni ani ho nesťažuje, bez toho, aby nevyhnutne muselo dôjsť k zhodám, pokiaľ ide o vznik daňovej povinnosti?

____________

1 - Ú. v. ES L 76, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 179.

2 - Rozsudok z 9. marca 2000 (C-437/97, Zb. s. I-1157).