Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 17 november 2020 – Energia Eólica Unipessoal, Lda mot Autoridade Tributária e Aduaneira

(Mål C-605/20)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal Administrativo

Parter i det nationella målet

Klagande: Suzlon Wind Energy Portugal - Energia Eólica Unipessoal, Lda

Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfrågor

Utgör unionsrätten hinder för en tolkning enligt vilken reparationer som görs under den så kallade ”garantiperioden” endast ska betraktas som undantagna från mervärdesskatteplikt när de utförs utan vederlag och i den mån de underförstått ingår i försäljningspriset på den vara som garantin omfattar, varför tillhandahållandet av tjänster som utförs under garantiperioden (oberoende av huruvida dessa omfattar applicering av material eller inte) och som faktureras ska beskattas, eftersom detta nödvändigtvis ska klassificeras som tillhandahållande av tjänster mot betalning?

Ska utfärdandet av en debetnota till en leverantör av vindkraftkomponenter avseende ersättning för de kostnader som förvärvaren av dessa varor haft under garantiperioden för utbyte av komponenter (nya importer av varor från leverantören på vilka mervärdesskatt är tillämplig och som ger rätt till avdrag) och motsvarande reparation (genom tjänster som köps av tredjeparter och på vilka mervärdesskatt erläggs), inom ramen för denna förvärvares (som ingår i samma koncern som säljaren och har sitt säte i ett tredjeland) tillhandahållande till tredjeparter av tjänster avseende installation av vindkraftverk klassificeras som en enkel övervältring av kostnaderna och, som sådan, undantas från mervärdesskatt, eller som ett tillhandahållande av tjänster mot betalning som ska ge upphov till uttag av mervärdesskatt?

____________