Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 3. aprīļa rīkojums (Szombathelyi Törvényszék (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Katalin Sebestyén/Zsolt Csaba Kővári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank Zrt

(lieta C-342/13) 1

Patērētāju tiesību aizsardzība – Direktīva 93/13/EEK – Ar banku noslēgts hipotekārā aizdevuma līgums – Noteikums par izņēmuma piekritību šķīrējtiesai – Līguma slēgšanas gaitā bankas sniegtie skaidrojumi par šķīrējtiesas procesu – Negodīgi noteikumi – Vērtēšanas kritēriji

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Szombathelyi Törvényszék

Pamatlietas puses

Prasītāja: Katalin Sebestyén

Atbildētāji: Zsolt Csaba Kővári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank Zrt

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Szombathelyi Törvényszék – Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 29. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 15. nod., 2. sēj., 288. lpp.) 3. panta 1. punkta interpretācija – Privātpersona, kas ar banku noslēgusi hipotekārā aizdevuma līgumu, kurā ir noteikums par izņēmuma piekritību šķīrējtiesai – Valsts tiesību akti, kuros nav paredzētas tiesības pārsūdzēt šķīrējtiesas nolēmumus – Līguma slēgšanas gaitā bankas sniegtie skaidrojumi par šķīrējtiesas procesu

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 3. panta 1. un 3. punkts, kā arī šīs direktīvas pielikuma 1. punkta q) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka attiecīgajai valsts tiesai ir jānoskaidro, vai bankas ar patērētāju noslēgtā hipotekārā aizdevuma līgumā ietverts noteikums – par to, ka visu saistībā ar šo līgumu radušos strīdu izskatīšana ir piekritīga tikai un vienīgi kādai pastāvīgai šķīrējtiesai, kuras nolēmumi saskaņā ar valsts tiesībām nav pārsūdzami – ir, ņemot vērā visus apstākļus, kādos šis līgums ir noslēgts, jāuzskata par negodīgu minēto tiesību normu izpratnē. Veicot šo vērtēšanu, attiecīgajai valsts tiesai tostarp:– jāpārbauda, vai attiecīgā noteikuma mērķis vai sekas ir patērētāja tiesību celt prasību tiesā vai izmantot jebkādus citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus izslēgšana vai kavēšana, un– jāņem vērā, ka šā noteikuma negodīgums nav izslēdzams tāpēc vien, ka patērētājam pirms attiecīgā līgums noslēgšanas ir darīta zināma vispārīga informācija par šķīrējtiesas procesa atšķirībām no parastās tiesāšanas kārtības tiesās;Ja negodīgums ir apstiprinājies, minētajai tiesai ir jāpiemēro visas no tā saskaņā ar valsts tiesībām izrietošās sekas tālab, lai nodrošinātu, ka šim patērētājam minētais noteikums nav saistošs.