Language of document :

Ordonanța Curții (Camera întâi) din 3 aprilie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Szombathelyi Törvényszék - Ungaria) – Katalin Sebestyén/Zsolt Csaba Kővári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank Zrt

(Cauza C-342/13)1

(Protecția consumatorilor – Directiva 93/13/CEE – Contract de împrumut ipotecar încheiat cu o bancă – Clauză care prevede competența exclusivă a unui tribunal arbitral – Informații privind procedura arbitrajului furnizate de bancă cu ocazia încheierii contractului – Clauze abuzive – Criterii de apreciere)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Szombathelyi Törvényszék

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Katalin Sebestyén

Pârâți: Zsolt Csaba Kővári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank Zrt

Obiectul

Cerere de decizie preliminară - Szombathelyi Törvényszék – Interpretarea articolului 3 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediție specială 15/vol. 2, p. 273) – Particular care a încheiat cu o bancă un contract de împrumut cu garanție ipotecară, care conține o clauză care prevede competența exclusivă a unui tribunal arbitral – Legislație națională care nu prevede dreptul la o cale de atac împotriva deciziilor arbitrale – Explicații privind procedura arbitrajului furnizate de bancă în momentul încheierii contractului.

Dispozitivul

Articolul 3 alineatele (1) și (3) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, precum și punctul 1 litera (q) din anexa la această directivă trebuie interpretate în sensul că este de competența instanței naționale în cauză să stabilească dacă o clauză cuprinsă într-un contract de împrumut ipotecar încheiat între o bancă și un consumator prin care se atribuie unui tribunal arbitral permanent, ale cărui hotărâri nu pot face obiectul unei căi de atac de drept intern, competența exclusivă de a soluționa orice litigiu născut în legătură cu acest contract trebuie, având în vedere toate circumstanțele care însoțesc încheierea contractului menționat, să fie considerată abuzivă în sensul acestor dispoziții. În cadrul acestei aprecieri, instanța națională în cauză trebuie printre altele:–    să verifice dacă clauza în discuție are ca obiect sau ca efect excluderea sau obstrucționarea dreptului consumatorului de a introduce acțiuni în justiție sau de a exercita orice altă cale de atac și–    să țină seama de faptul că comunicarea către consumator, înainte de încheierea contractului în cauză, a unor informații generale cu privire la diferențele care există între procedura arbitrală și procedura jurisdicțională ordinară nu poate permite, în sine, excluderea caracterului abuziv al acestei clauze.În cazul unui răspuns afirmativ, revine instanței menționate sarcina de a stabili toate consecințele care decurg din această constatare potrivit dreptului național pentru a se asigura că respectiva clauză nu creează obligații pentru consumator.

____________

____________

    JO C 336, 16.11.2013