Language of document : ECLI:EU:C:2014:1857

Sag C-342/13

Katalin Sebestyén

mod

Zsolt Csaba Kővári m.fl.

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Szombathelyi Törvényszék)

»Forbrugerbeskyttelse – direktiv 93/13/EØF – låneaftale med pant i fast ejendom indgået med en bank – vilkår, hvorved en voldgiftsret tillægges enekompetence – bankens oplysninger om voldgiftsproceduren i forbindelse med aftaleindgåelsen – urimelige vilkår – bedømmelseskriterier«

Sammendrag – Domstolens kendelse (Første Afdeling) af 3. april 2014

1.        Forbrugerbeskyttelse – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – direktiv 93/13 – urimeligt kontraktvilkår i artikel 3’s forstand – den nationale ret bedømmer, om der foreligger et urimeligt kontraktvilkår – kriterier

(Rådets direktiv 93/13, 16. betragtning, art. 3, stk. 1, og art. 4, stk. 1)

2.        Forbrugerbeskyttelse – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – direktiv 93/13 – urimeligt kontraktvilkår i artikel 3’s forstand – begreb – vilkår i en låneaftale med pant i fast ejendom, hvorved en voldgiftsret, hvis kendelser i henhold til national ret ikke kan appelleres, tillægges enekompetence til at træffe afgørelser i tvister – den nationale ret bedømmer, om der foreligger et urimeligt kontraktvilkår – kriterier

[Rådets direktiv 93/13, art. 3, stk. 1 og 3, og bilag, punkt 1, litra q)]

1.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 27-29)

2.        Artikel 3, stk. 1 og 3, i direktiv 93/13 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler samt punkt 1, litra q), i bilaget til dette direktiv skal fortolkes således, at det tilkommer den forelæggende ret at vurdere, hvorvidt et vilkår i en låneaftale med pant i fast ejendom, som er indgået mellem en bank og en forbruger, og hvorved en fast voldgiftsret, hvis kendelser i henhold til national ret ikke kan appelleres, tillægges enekompetence til at træffe afgørelse i enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal anses for urimeligt i henhold til disse bestemmelser, idet der skal tages hensyn til samtlige omstændigheder i forbindelse med indgåelsen af den pågældende aftale. I forbindelse med denne vurdering skal den pågældende nationale ret navnlig:

- efterprøve, om det omhandlede vilkår har til formål eller virkning at ophæve eller indskrænke forbrugerens adgang til at rejse søgsmål eller benytte andre retsmidler, og

- tage hensyn til, at den omstændighed at forbrugeren før indgåelsen af den omhandlede aftale modtog generelle oplysninger om de forskelle, der består mellem voldsgiftsproceduren og en almindelig retssag, ikke i sig selv kan udelukke, at det pågældende vilkår anses for urimeligt.

I bekræftende fald tilkommer det den forelæggende ret at drage alle de konsekvenser, der følger heraf efter national lovgivning, for at sikre, at forbrugeren ikke er bundet af nævnte vilkår.

(jf. præmis 36 og domskonkl.)