Language of document : ECLI:EU:C:2014:1857

Asia C‑342/13

Katalin Sebestyén

vastaan

Zsolt Csaba Kővári ym.

(Szombathelyi Törvényszékin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Kuluttajansuoja – Direktiivi 93/13/ETY – Pankin kanssa tehty kiinnitysluottosopimus – Lauseke, jonka mukaan yksinomainen toimivalta on välitystuomioistuimella – Pankin sopimusta tehtäessä antamat tiedot välimiesmenettelystä – Kohtuuttomat ehdot – Arviointiperusteet

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 3.4.2014

1.        Kuluttajansuoja – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – Direktiivi 93/13 – 3 artiklassa tarkoitettu kohtuuton ehto – Kansallisen tuomioistuimen arviointi kohtuuttomuudesta – Perusteet

(Neuvoston direktiivin 93/13 16. perustelukappale, 3 artiklan 1 kohta ja 4 artiklan 1 kohta)

2.        Kuluttajansuoja – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – Direktiivi 93/13 – 3 artiklassa tarkoitetun kohtuuttoman ehdon käsite – Kiinnitysluottosopimuksen lauseke, jonka mukaan kaikki kyseistä sopimusta koskevat riidat kuuluvat sellaisen välitystuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan, jonka ratkaisuihin ei kansallisen oikeuden mukaan saada hakea muutosta – Kansallisen tuomioistuimen arviointi tällaisen lausekkeen kohtuuttomuudesta – Perusteet

(Neuvoston direktiivin 93/13 3 artiklan 1 ja 3 kohta ja sen liitteessä olevan 1 kohdan q alakohta)

1.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 27–29 kohta)

2.        Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin 93/13 3 artiklan 1 ja 3 kohtaa ja sen liitteessä olevan 1 kohdan q alakohtaa on tulkittava siten, että kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on pankin ja kuluttajan välisen kiinnitysluottosopimuksen tekemiseen liittyneiden kaikkien seikkojen nojalla päättää, onko siihen sisältyvää sopimusehtoa, jonka mukaan kaikki kyseistä sopimusta koskevat riidat kuuluvat sellaisen pysyvän välitystuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan, jonka ratkaisuihin ei kansallisen oikeuden mukaan saada hakea muutosta, pidettävä kyseisissä säännöksissä tarkoitettuna kohtuuttomana sopimusehtona. Kansallisen tuomioistuimen on tässä arvioinnissaan muun muassa

–        tarkistettava, onko kyseisen sopimusehdon tarkoituksena tai vaikutuksena kuluttajan oikeuden nostaa kanne tai käyttää muita oikeussuojakeinoja poissulkeminen tai rajoittaminen, ja

–        otettava huomioon, ettei kyseisen sopimusehdon kohtuuttomuutta saada sulkea pois yksinomaan sillä perusteella, että kuluttajalle on ennen sopimuksentekoa annettu yleiset tiedot välimiesmenettelyn ja yleisessä tuomioistuimessa käytävän oikeudenkäynnin välisistä eroista.

Jos kyseinen tuomioistuin tällöin toteaa kyseisen sopimusehdon kohtuuttomaksi, sen on tehtävä tästä kaikki kansallisen oikeuden mukaiset päätelmät varmistaakseen, ettei kyseinen sopimusehto sido kyseistä kuluttajaa.

(ks. 36 kohta ja tuomiolauselma)