Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. septembrī iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – A.K./Krajowa Rada Sądownictwa

(Lieta C-585/18)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Najwyższy

Pamatlietas puses

Prasītājs: A.K.

Atbildētāja: Krajowa Rada Sądownictwa

Prejudiciālie jautājumi

Vai LESD 267. panta trešā daļa saistībā ar LES 19. panta 1. un 2. punktu, kā arī Eiropas Savienības pamattiesību hartas 47. pantu ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalsts pēdējās instances tiesā no jauna izveidotā palāta, kuras kompetencē ir izskatīt valsts tiesas tiesneša pārsūdzības lietu un kurā būtu jāspriež tiesa tikai tiesnešiem, kurus ir iecēlusi tāda valsts iestāde, kuras uzdevums ir sargāt tiesu neatkarību (Krajowa Rada Sądownictwa), un kura tās izveidošanas organizatoriskā modeļa un darbības veida dēļ negarantē neatkarību no likumdošanas varas un izpildvaras, ir neatkarīga un objektīva tiesa Eiropas Savienības tiesību aktu izpratnē?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noraidoša, vai LESD 267. panta trešā daļā saistībā ar LES 19. panta 1. un 2. punktu, kā arī Eiropas Savienības pamattiesību hartas 47. pantu ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalsts pēdējās instances tiesas palātai bez attiecīgās kompetences, kas atbilst prasībām, kas Eiropas Savienību tiesību aktos ir noteiktas tiesai, kurā tika iesniegts tiesību aizsardzība līdzeklis par Savienības lietu, ir jāatstāj nepiemēroti valsts likuma noteikumi, kuros ir izslēgta tās jurisdikcija šajā lietā?

____________