Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Alicante (Španělsko) dne 25. června 2015 – Banco Popular Español, S.A. v. Emilio Irles López a Teresa Torres Andreu

(Věc C-308/15)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Provincial de Alicante

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Banco Popular Español, S.A.

Žalovaní: Emilio Irles López a Teresa Torres Andreu

Předběžné otázky

1)     Je slučitelné se zásadou nezávaznosti uznanou v čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS1 , ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách, že účinky navrácení plynoucí z prohlášení neplatnosti v důsledku zneužívající povahy klauzule o minimálním úroku obsažené v úvěrové smlouvě se nepřenáší zpět k datu uzavření smlouvy, ale k pozdějšímu datu?

2)    Je kritérium dobré víry zúčastněných kruhů, které slouží jako základ pro omezení zpětné účinnosti plynoucí ze zneužívající klauzule zneužívající klauzule autonomním pojmem unijního práva, který musí být všemi členskými státy vykládán jednotně?

3)    Jaké předpoklady musí v případě kladné odpovědi být splněny pro určení existence dobré víry zúčastněných kruhů?

4)    V každém případě, je v souladu s dobrou vírou zúčastněných kruhů jednání prodávajícího či poskytovatele, [který] při přípravě smlouvy způsobil nedostatek transparentnosti určující zneužívající povahu klauzule?

5)    Je riziko závažných obtíží, které slouží jako základ pro omezení zpětné účinnosti plynoucí ze zneužívající klauzule autonomním pojmem unijního práva, který musí být všemi členskými státy vykládán jednotně?6)    Jaká kritéria musí v případě kladné odpovědi být zohledněna?7)    Musí být riziko závažných obtíží posuzováno pouze s přihlédnutím k riziku pro prodávajícího či poskytovatele, nebo také s přihlédnutím k obtížím, které vzniknou spotřebiteli v důsledku nevrácení všech částek zaplacených na základě uvedené klauzule o minimálním úroku?8)    Je slučitelné se zásadou nezávaznosti zneužívajících klauzulí pro spotřebitele uznanou v čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS a s právem na účinnou soudní ochranu zakotvenou v článku 47 Listiny základních práv Evropské unie automatické rozšíření na individuální žaloby na neplatnost klauzule o minimálním úroku z důvodu zneužívající povahy podané zákazníky-spotřebiteli, kteří uzavřeli smlouvu o hypotečním úvěru s různými bankovními institucemi, omezení účinků navrácení, které má neplatnost klauzule o minimálním úroku prohlášená v rámci řízení zahájeného s

d

ružením spotřebitelů proti [třem] finančním institucím?

____________

1 Úř. vě

s

t. L 95, s.29 Úř. věst. 2000, C 364, s. 1