Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Provincial de Alicante (Hispaania) 25. juunil 2015 – Banco Popular Español, S.A. vs. Emilio Irles López ja Teresa Torres Andreu

(kohtuasi C-308/15)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Audiencia Provincial de Alicante

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Banco Popular Español, S.A.

Kostjad: Emilio Irles López ja Teresa Torres Andreu

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ1 (ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes) artiklis 6 ette nähtud mittesiduvuse põhimõttega on kooskõlas, et tagasitäitmiskohustust, mis lähtub laenulepingus sisalduva intressilanguse piirangu tingimuse ebaõigluse tõttu tühiseks tunnistamisest, ei loeta tekkinuks mitte alates lepingu sõlmimise kuupäevast, vaid alates hilisemast kuupäevast?

Kas huvitatud isikute heausksuse kriteerium, mis on ebaõiglase tingimuse tagasiulatuva jõu piiramise alus, on liidu õiguse autonoomne mõiste, mida tuleb tõlgendada ühetaoliselt kõigis liikmesriikides?

Kui vastus on jaatav, siis mis eeltingimused peavad olema täidetud, et teha kindlaks, et huvitatud isikute ring toimis heas usus?

Kas igal juhul on huvitatud isikute heausksuse kriteeriumiga kooskõlas majandus- ja kutsetegevuse raames tegutseva isiku niisugune käitumine, mis põhjustas lepingutingimuse ebaõigluse jaoks otsustava läbipaistvuse puudumise lepingu sõlmimisel?

Kas oluliste häirete oht, mis on aluseks ebaõiglase lepingutingimuse tagasiulatuva mõju piiramisele, on liidu õiguse autonoomne mõiste, mida tuleb tõlgendada ühetaoliselt?

Kui vastus on jaatav, siis milliseid kriteeriume tuleb arvestada?

Kas oluliste häirete ohtu tuleb hinnata, arvestades üksnes seda, mis võib kaasneda majandus- ja kutsetegevuse raames tegutsejale või tuleb arvestada ka kahju, mida tekitab tarbijale asjaolu, et talle ei maksta täies ulatuses tagasi summasid, mille ta on tasunud intressilanguse piirangu tingimuse alusel?

Kas direktiivi 93/13 artikli 6 lõikes 1 tunnustatud põhimõttega, et tarbija ei ole seotud ebaõiglaste tingimustega, ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta2 artiklis 47 tunnustatud õigusega tõhusale õiguskaitsevahendile on kooskõlas, kui laiendatakse automaatselt piirangut sellise tagasitäitmiskohustuse mõjudele, mis tuleneb intressilanguse piirangu tühisusest, mis on selliseks tunnistatud menetluses, mille algatas tarbijaühing [kolme] krediidiasutuse vastu individuaalsete hagidega, et tunnistada intressilanguse piirangu tingimuse tühisust, kuna see on ebaõiglane tingimus, ja mis algatati tarbijast klientide algatusel, kes olid sõlminud hüpoteeklaenulepingu erinevate krediidiasutustega?

____________

1 ELT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288.

2 EÜT 2000, C 364, lk 1