Language of document :

2015 m. birželio 25 d. Audiencia Provincial de Alicante (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Banco Popular Español, S.A. / Emilio Irles López ir Teresa Torres Andreu

(Byla C-308/15)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de Alicante

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Banco Popular Español, S.A.

Kitos apeliacinio proceso šalys: Emilio Irles López ir Teresa Torres Andreu

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar neprivalomumo principą, įtvirtintą 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB1 dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 6 straipsnio 1 dalyje, atitinka tai, kad restitucijos pasekmės, kylančios pripažinus negaliojančia hipoteka užtikrintoje paskolos sutartyje įtvirtintą nesąžiningą „apatinės ribos“ sąlygą, grįžtamąją galią turi ne nuo sutarties sudarymo momento, bet nuo vėlesnės datos?

2.    Ar suinteresuotųjų asmenų sąžiningumo kriterijus, kuriuo remiantis gali būti ribojama grįžtamoji galia pripažinus sąlygą nesąžininga, yra savarankiška Sąjungos teisės sąvoka, kurią visos valstybės narės turi aiškinti vienodai?

3.    Jeigu atsakymas būtų teigiamas, į kokias aplinkybes turi būti atsižvelgiama, kad būtų galima įvertinti, ar suinteresuotieji asmenys veikė sąžiningai?

4.    Bet kuriuo atveju, ar suinteresuotųjų asmenų sąžiningumo kriterijų atitinka verslininko, kuris sudarydamas sutartį veikė neskaidriai, o tai lėmė sąlygos nesąžiningumą, elgesys?

5.    Ar didelių sunkumų rizika, kuria remiantis gali būti ribojama grįžtamoji galia pripažinus sąlygą nesąžininga, yra savarankiška Sąjungos teisės sąvoka, kurią visos valstybės narės turi aiškinti vienodai?6.    Jeigu atsakymas būtų teigiamas, į kokius kriterijus būtina atsižvelgti?7.    Ar didelių sunkumų rizika turi būti vertinama tik kaip rizika, kuri gali kilti verslininkui, ar taip pat būtina atsižvelgti į nuostolius, kuriuos vartotojas patiria negrąžinus visų pagal minėtą „apatinės ribos“ sąlygą sumokėtų sumų?8.    Ar neprivalomumo principą, įtvirtintą 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13 dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 6 straipsnio 1 dalyje, ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje įtvirtintą teisę į veiksmingą teisinę gynybą atitinka tai, kad restitucijos pasekmių, kylančių pripažinus negaliojančia nesąžiningą „apatinės ribos“ sąlygą, ribojimas, paskelbtas išnagrinėjus vartotojų asociacijos ieškinį, pareikštą [trims] fi

nansų įstaigoms, automatiškai taikomas individualiems ieškiniams dėl nesąži

ningos „apatinės ribos“ sąlygos pripažinimo negaliojančia, kuriuos pareiškė klientai vartotojai, su įvairiomis finansų įstaigomis sudarę hipoteka užtikrintas paskolos sutartis?

____________

1 OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k.,

15 sk., 2 t., p. 288. OL C 364, p. 1.