Language of document :

Жалба, подадена на 16 януари 2017 г. — Унгария/Комисия

(Дело T-20/17)

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: Унгария (представители: M.Z. Fehér и E.Zs. Tóth)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение C(2016) 6929 окончателен на Комисията от 4 ноември 2016 година относно мярка SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN), приложена от Унгария в областта на данъчното облагане на доходите от реклама,

при условията на евентуалност, да отмени частично обжалваното решение в частта му, в която се квалифицира като забранена държавна помощ и редакцията на правната уредба след изменението от 2015 г.,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

Първо основание, изведено от погрешната квалификация на данъка върху рекламата като държавна помощ.

Обжалваното решение е незаконно, доколкото Комисията погрешно е квалифицирала като държавна помощ въпросната унгарска правна уредба; не представляват държавна помощ нито режимът на прогресивни ставки по траншове, който се основава на обективни критерии, нито намаляването на облагаемата основа за губещите предприятия, нито прилагането на новия данъчен режим към предходните финансови години.

Второ основание, изведено от неизпълнението на задължението за мотивиране.

Комисията не е изпълнила задължението си за мотивиране при квалифицирането като забранена държавна помощ на нормите на данъка върху рекламата както в изменената им редакция от 2014 г., така и в изменената им редакция от 2015 г., без да е разгледала по същество разликата между двете правни уредби. В обжалваното решение не е посочено по силата на кое законово изключение дадено предприятие може се ползва от имуществено предимство в сравнение с друго предприятие в същото положение; не е обяснено защо режимът на прогресивни ставки не е част от референтния режим; не е посочена категорията предприятия, които са изключително облагодетелствани от режима на прогресивни ставки по траншове и не е обяснено защо не се считат за приемливи изчисленията, направени от унгарските власти, относно разходите, които понасят данъчноправните субекти и данъчните органи.

Трето основание, изведено от злоупотребата с власт

При анализа на държавните помощи Комисията е допуснала злоупотреба с власт с приемането на обжалваното решение, по-конкретно като е забранила, класифицирайки го като незаконна държавна помощ, събирането на данъци по силата на данъчна правна уредба, което е изключителна компетентност на държавите членки, без да отчита факта, че не съществува никаква практика на Съда, нито на Общия съд относно това дали въпросният данък може да се квалифицира като държавна помощ.

____________