Language of document :

Определение на председателя на Общия съд от 23 март 2017 г. — Унгария/Комисия

(Дело T-20/17 R)

(Обезпечително производство – Държавни помощи – Унгарски данък върху оборота, свързан с рекламата – Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда нейното възстановяване – Молба за спиране на изпълнението – Липса на неотложност)

Език на производството: унгарски

Страни

Ищец: Унгария (представител: M. Fehér)

Ответник: Европейска комисия (представители: V. Bottka и P.-J. Loewenthal)

Предмет

Искане, основано на членове 278 и 279 ДФЕС и целящо спирането на изпълнението на решение на Комисията C(2016) 6929 окончателен от 4 ноември 2016 г. относно мярка SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN), приложена от Унгария в областта на данъчното облагане на доходите от реклама

Диспозитив

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

Не се произнася по съдебните разноски.

____________