Language of document : ECLI:EU:T:2017:203

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 23 marca 2017 r. – Węgry / Komisja

(sprawa T20/17 R)

Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Pomoc państwa – Węgierski podatek obrotowy od reklamy – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru

1.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Fumus boni iuris – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Charakter kumulatywny – Wyważenie wszystkich spornych interesów – Kolejność badania i sposób weryfikacji – Swobodna ocena przysługująca sędziemu orzekającemu w przedmiocie środków tymczasowych

(art. 256 ust. 1 TFUE, art. 278 TFUE, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem, art. 156 § 4)

(zob. pkt 7–10)

2.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Szkoda, na którą może powoływać się państwo członkowskie – Obowiązek ustalenia poważnego negatywnego wpływu na wypełnianie zadań państwa, na porządek publiczny lub na funkcjonowanie całego sektora gospodarki w przypadku niezastosowania środka tymczasowego – Brak pilnego charakteru

(art. 256 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem, art. 156 § 4)

(zob. pkt 14–21)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 278 i 279 TFUE o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2016) 6929 final z dnia 4 listopada 2016 r. dotyczącej środka SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) zastosowanego przez Węgry w dziedzinie opodatkowania dochodów z reklamy.

Sentencja

1)

Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2)

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.