Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italien) den 18 februari 2021 – KW mot Autonome Provinz Bozen

(Mål C-102/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen

Parter i det nationella målet

Klagande: KW

Motpart: Autonome Provinz Bozen

Tolkningsfrågor

1.     Löpte det stöd som godkänts genom kommissionens beslut SA.32113 (2010/N) av den 25 juli 2012 till ett belopp på 80 procent för uppförande av små vattenkraftverk för självförsörjning från förnybara energikällor för alpstugor och övernattningsstugor i det högalpina området, för vilka en anslutning till elnätet inte är genomförbar utan lämpliga tekniska åtgärder eller till en rimlig kostnad, ut den 31 december 2016?

2.     Om ovanstående fråga besvaras jakande:

2.1    Ska artikel 20 i förordning (EU) 2015/1589(1 ) tolkas på så sätt att kommissionen, om stöd används felaktigt, ska utfärda ett beslut om återkrav innan de statliga myndigheterna ingriper?

2.2    Är nämnda stöd förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 c FEUF, eftersom det är avsett att underlätta utvecklingen av vissa näringsverksamheter, eller kan det snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna negativt?

____________

(1 ) Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 248, 2015, s. 9).