Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italia) on esittänyt 18.2.2021 – SG v. Autonome Provinz Bozen

(asia C-103/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SG

Vastaaja: Autonome Provinz Bozen

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 25.7.2012 tehdyllä komission päätöksellä SA.32113 (2010/N) hyväksytty tuki, joka kattaa 80 prosenttia menoista rakennettaessa pieniä vesivoimalaitoksia tuottamaan uusiutuvista energianlähteistä sähköenergiaa omaa käyttöä varten Alppien vuoristomajoihin, joita ei voitaisi kytkeä sähköverkkoon ilman asianmukaista teknistä ja taloudellista panosta, päättynyt 31.12.2016?

Jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi:

2.1)    Onko silloin tutkittava lisäksi, onko asetuksen 2015/15891 20 artiklaa tulkittava siten, että jos tukia on käytetty väärin ennen valtion viranomaisten toimenpidettä, komission on tehtävä takaisinperintäpäätös?

2.2)    Onko tutkittava, onko edellä mainittu tuki SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tavalla sisämarkkinoille soveltuva, koska sillä pyritään edistämään tiettyjen talousalueiden kehitystä, vai voidaanko sillä vääristää kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan?

____________

1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13.7.2015 annettu neuvoston asetus (EU) 2015/1589 (EUVL 2015, L 248, s. 9).