Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Baranya Megyei Bíróság (Република Унгария) на 3 юни 2011 г. - Mecsek-Gabona Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Дело C-273/11)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Baranya Megyei Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: Mecsek-Gabona Kft.

Ответник: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Преюдициални въпроси

Следва ли член 138, параграф 1 от Директива 2006/1121 да се тълкува в смисъл, че е освободена от ДДС доставката на стоки, когато стоките са продадени на приобретател, който в момента на сключването на договора за продажба е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, и в договора за продажба е уговорено, че правото на разпореждане и правото на собственост се прехвърлят на приобретателя в момента на натоварването на стоките в транспортното средство и приобретателят поема задължението да превози стоките до друга държава членка?

Дали за осъществяването на освободена от ДДС доставка е достатъчно продавачът да се увери, че отчуждаваната стока се транспортира чрез регистрирани в чужбина превозни средства и че той разполага с изпратени от приобретателя товарителници CMR, или продавачът следва да се увери, че отчуждаваната стока е преминала националната граница и че превозът е станал в рамките на общностната територия?

Може ли това, че доставката на стоки е освободена от ДДС, да се поставя под съмнение единствено поради обстоятелството, че данъчните власти на друга държава членка заличават общностния данъчен идентификационен номер на приобретателя с обратно действие, считано от момент, предхождащ доставката на стоките?

____________

1 - Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).