Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Baranaya Megyei Bíróság (Republiken Ungern) den 3 juni 2011 - Mecsek-Gabona Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Mål C-273/11)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Baranaya Megyei Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Mecsek-Gabona Kft.

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Tolkningsfrågor

Ska artikel 138.1 i direktiv 2006/1121 tolkas så, att undantag från mervärdesskatteplikt för en varuleverans medges när varan har sålts till en köpare som var registrerad för mervärdesskatt i en annan medlemsstat vid tidpunkten för köpeavtalets ingående och det i köpeavtalet stipuleras att såväl förfoganderätten som äganderätten övergår på köparen i samma ögonblick som varan lastas på transportmedlet samt att köparen ansvarar för transporten av varan till en annan medlemsstat?

Räcker det att säljaren, vid genomförandet av en varuleverans som är undantagen från mervärdesskatteplikt, försäkrar sig om att den sålda varan transporteras med utlandsregistrerade lastbilar och att han förfogar över de CMR-fraktsedlar som köparen överlämnat, eller måste han försäkra sig om att de sålda varorna har passerat nationsgränsen och att transporten har genomförts inom gemenskapen?

Kan det uppstå tvivel kring huruvida en leverans ska vara undantagen från mervärdesskatteplikt enbart av det skälet att skattemyndigheten i en annan medlemsstat retroaktivt med verkan vid en tidpunkt före varuleveransen har avregistrerat köparen för mervärdesskatt inom gemenskapen?

____________

1 - Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1).