Language of document :

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 6. september 2012 - Mecsek-Gabona Kft mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Baranya Megyei Bíróság - Ungarn)

(Sag C-273/11) 

(Moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 138, stk. 1 - betingelser for at fritage en transaktion inden for Fællesskabet, som er kendetegnet ved, at erhververen er forpligtet til at påtage sig ansvaret for transporten af varerne, som han som ejer råder over fra lastningstidspunktet - sælgerens forpligtelse til at bevise, at varerne fysisk har forladt leveringsmedlemsstatens område - sletning med tilbagevirkende kraft af erhververens momsregistreringsnummer)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Baranya Megyei Bíróság

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Mecsek-Gabona Kft

Sagsøgt: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - Baranya Megyei Bíróság - fortolkning af artikel 138, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347, s. 1) - betingelser for at fritage en transaktion inden for Fællesskabet, som er kendetegnet ved, at køberen skal påtage sig ansvaret for transporten af varerne, som han kan råde over som ejer fra lastningstidspunktet - den afgiftspligtiges persons forpligtelse til at bevise, at varerne er blevet transporteret til en anden medlemsstat, og at de som følge af denne transport fysisk har forladt leveringsmedlemsstatens område

Konklusion

Artikel 138, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/88/EU af 7. december 2010, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at retten til merværdiafgiftsfritagelse for en levering inden for Fællesskabet kan nægtes sælgeren under sådanne omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede under forudsætning af, at det på baggrund af objektive forhold er fastslået, at sælgeren ikke har opfyldt de forpligtelser, der påhvilede den pågældende for så vidt angår bevis, eller at sælgeren vidste eller burde have vidst, at den transaktion, som den pågældende gennemførte, var led i svig fra erhververens side, og sælgeren ikke har truffet enhver foranstaltning, som den pågældende med rimelighed var i stand til, for at undgå sin egen deltagelse i denne svig.

Fritagelsen for en levering inden for Fællesskabet som omhandlet i artikel 138, stk. 1, i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2010/88, kan ikke nægtes en sælger alene med den begrundelse, at afgiftsmyndigheden i en anden medlemsstat har foretaget en sletning af erhververens momsregistreringsnummer, der, selv om den fandt sted efter leveringen af varen, har fået virkning med tilbagevirkende kraft fra en dato, der ligger før denne levering.

____________

1 - EUT C 269 af 10.9.2011.